Đại Sư Tông Bổn

Đại Sư Tông Bổn

Quy nguyên trực chỉ

Bài văn qui kính chỉ rõ phép tham thiền: Cửa vào đạo vốn cũng chẳng