Đại sư Tinh Vân

Đại sư Tinh Vân

Khỏe mạnh và trường thọ

Mọi người đều mong muốn “khỏe mạnh” và “trường thọ”. “Khỏe mạnh” là gì? Phàm những gì