Đại Sư Tỉnh Am

Đại Sư Tỉnh Am

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Không cầu lợi dưỡng, danh tiếng, cũng không tham dục lạc, quả báo, chỉ vì