Đại Sư Tăng Triệu

Đại Sư Tăng Triệu

VẬT BẤT THIÊN

Luận nầy nói tục đế tức chân, là cảnh sở quán. Chữ VẬT là chỉ

Đại Sư Tăng Triệu

QUẢNG CHIẾU KHÔNG HỮU

“Không” nếu làm “không” được thì chẳng phải chơn không, “sắc” nếu làm “sắc” được