Đại đức Narada

Đại đức Narada

Trách nhiệm tinh thần

“Chính ta làm cho ta ô nhiễm, Chính ta làm cho ta trong sạch.” —