Chogyam Trungpa

Chogyam Trungpa

SỰ ÐỘ LƯỢNG ( BỐ THÍ )

Sự độ lượng, dana, là một trong sáu paramita, hay hành động siêu việt. Par nghĩa đen là

Chogyam Trungpa

CON ĐƯỜNG BỒ TÁT

Tu hạnh bồ tát là phát nguyện lo cho chúng sanh trước bản thân. Đó

Chogyam Trungpa

TÁNH GIÁC VÔ SANH

Nếu bạn nhìn sâu hơn và sâu hơn, vào nguồn gốc của tâm thức bạn,

Chogyam Trungpa

CON ĐƯỜNG BỒ TÁT

Có một dòng truyền thừa con đường bồ tát không gián đoạn, bắt nguồn từ

Chogyam Trungpa

THIỀN ĐỊNH

Trích trong Thiền Thực Hành của Chogyam Trungpa   Thiền là một chủ đề rộng