Buddhadasa

Buddhadasa

Tánh Không là gì?

Trong buổi nói chuyện trước đây tôi cũng đã nhắc đến tánh không và cho