Bồ Tát Shantideva

Bồ Tát Shantideva

Ôm lấy Bồ đề tâm

Khi chúng ta tùy hỷ những phẩm tính tốt đẹp và những hành động tích