Ban Hoằng Pháp Ghpgvn

Ban Hoằng Pháp Ghpgvn

Thiền chỉ, thiền quán

Thiền, tiếng Phạn là Dhyàna (Pàli: Jhàna), phiên âm là Thiền na, dịch ý là