Lời Hay Ý Đẹp

LỜI HAY

Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc