Khơi Nguồn Mạch Sống

Nguyễn Hiến Lê

GÁC ĐÊM

New York, Brooklyn, một ông già đang bước qua đường thì té xỉu. Người ta