Tháng Mười Một 13, 2021

Mẹ Teresa

YÊU THƯƠNG

Mẹ Teresa (26/8/1910 – 5/9/1997) là nữ tu và nhà truyền đạo Công giáo Roma