Tháng Tám 28, 2021

Đương Đạo

TIN HIỂU

Nếu tính cách rỗng rang là trí tuệ, thì chính tính cách lấp đầy, tràn