Tháng Mười 17, 2016

Joseph Goldstein

CHÚ Ý ĐƠN THUẦN

Chú ý đơn thuần có nghĩa là nhìn sự vật như là nó hiện thực,