Tháng Mười 23, 2014

Krishnamurti

TÂM THỨC VÔ SƯ

Kính dâng : mẹ Tâm thức vô sư không đơn thuần như ta định nghĩa;

(Nhiều tác giả)

HIỆN PHÁP LẠC TRÚ

Trong thời gian gần đây có một số ý kiến cho rằng phương pháp thực

Thiền sư Đạo Nguyên

QUÊN ĐI TỰ NGÃ (Genjokoan)

QUÊN ĐI TỰ NGÃ (Genjokoan) Thiền sư Đạo Nguyên Ngọc Bảo phóng dịch Thiền sư