Tháng Mười 16, 2014

Yoshifumi

THIỆN VÀ ÁC LÀ GÌ?

Nhiều người đã từng nghe thú nhận của Thân Loan, ‘tôi không biết hai chữ,