TULKU THONDUP

BA THÂN

PHÁP THÂN Dharmakāya (Pháp thân), thân tối thượng, tạo thành nền tảng của mọi phẩm