THUYẾT GIẢNG THIỀN TÔNG VÀ ĐẠI ẤN (MAHAMUDRA) – ĐỨC KYABGON CHETSANG RINPOCHE

THUYẾT GIẢNG THIỀN TÔNG VÀ ĐẠI ẤN (MAHAMUDRA)

 ĐỨC KYABGON CHETSANG RINPOCHE

BẬC THỦ NGÔI THỨ 37 TRUYỀN THỪA DRIKUNG KAGYUD

TẠI CHÙA TÂY TẠNG, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG Ngày 30 Tháng 8 Năm 2015
    Khong tim thay