NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN

NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN

Dịch Việt: THIỆN TRI THỨC

Diễn Đọc: Thy Mai, Kiều Hạnh, Ngọc Minh, Diệu Tiên

TRUNG TÂM DIỆU PHÁP ÂM
    Khong tim thay