MƯỜI NGUYỆN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN – PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIẢNG

MƯỜI NGUYỆN CỦA BỒ TÁT  PHỔ HIỀN  - PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIẢNG  

Diễn đọc: Thy Mai  

Trung Tâm DIỆU PHÁP ÂM

    Khong tim thay