CHO VÀ NHẬN – ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 14

CHO VÀ NHẬN  - ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 14  

Con đường thực hành Tình Thương và Lòng Từ Bi  

Diễn đọc: Thy Mai, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Kim Phượng  

TRUNG TÂM DIỆU PHÁP ÂM

    Khong tim thay