Mục Lục

Mục Lục

Chương 1 Một Dẫn vào Bát nhã ba la mật 5

Chương 2 Những câu kệ dẫn nhập của Luận. 13

Chương 3 Bồ đề tâm.. 23

Chương 4 Những lời dạy thực hành. 33

Chương 5 Con đường của Nối kết và Phật tánh. 41

Chương 6 Những Đối tượng để Tập chú cho Bồ tát 53

Chương 7 Thực hành Thiền định và Thực hành Tích tập. 61

Chương 8 Những Con đường Tiểu thừa. 79

Chương 9 Con đường bồ tát của Quán thấy. 89

Chương 10 Con đường Bồ tát của Thiền định hay tu tập. 95

Chương 11  Hiểu biết Nền tảng. 111

Chương 12 Áp dụng Chứng ngộ vào Mọi Phương diện. 125

Chương 13 Con đường Nối kết 145

Chương 14 Áp dụng khi đạt đến Đỉnh. 157

Chương 15 Áp dụng theo thứ tự những giai đoạn của Con đường Bồ tát 175

Chương 16 Những Hành giả Tức thời 181

Chương 17 Ba Thân  187

Điều hướng nội dung<< Giới ThiệuNăm tác phẩm của Maitreya. >>
Chia sẻ bài viết này trên trang cá nhân của bạn:
  •  
  •  


Để lại một phản hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị công khai.


*