TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN – Dzogchen căn bản của Longchenpa – Dịch và giảng bởi: Keith Dowman – Thiện Tri Thức 2017

TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN – Dzogchen căn bản của Longchenpa – Dịch và giảng bởi: Keith Dowman – Thiện Tri Thức 2017

MỤC LỤC

09.03.2017 // 0 phản hồi //

MỤC LỤC Kho tàng của Toàn thiện Tự nhiên … 1   Bình giảng Kho tàng của Toàn thiện Tự nhiên Mở Đầu …  33 Sự Trình Bày Ngắn Gọn …  43 Sự Trình Bày Rộng   Chủ đề Kim cương Thứ Nhất:   Vắng mặt …  51 Chủ đề Kim cương Thứ Hai:     Mở trống không … 127 Chủ đề Kim cương Thứ Ba:       Tính tự phát … 155 Chủ (...) Xem tiếp

KHO TÀNG CỦA TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN

09.03.2017 // 0 phản hồi //

KHO TÀNG CỦA TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN Đảnh lễ Samantabhadra Vinh Quang, bậc Toàn Thiện! Tạng của toàn thiện bổn nguyên tự nhiên, bậc nguyên thủy, vinh quang của sanh tử và niết bàn, và các vị thầy, đạo sĩ, các nhà thần bí và lama, chúng tôi lễ lạy với hoa sen đức tin ngàn cánh lung linh. Bây giờ tôi sẽ giải thích Kho Tàng của Toàn Thiện Tự Nhiên, chân lý (...) Xem tiếp

BÌNH GIẢNG KHO TÀNG CỦA TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN

09.03.2017 // 0 phản hồi //

BÌNH GIẢNG KHO TÀNG CỦA TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN MỘT TRÌNH BÀY VỀ NGHĨA BÊN TRONG CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN MỞ ĐẦU Đảnh lễ Samantabhadra Vinh Quang, bậc Toàn Thiện! Tạng của toàn thiện bổn nguyên tự nhiên, bậc nguyên thủy, vinh quang của sanh tử và niết bàn, và các vị thầy, đạo sĩ, các nhà thần bí và lama, chúng tôi lễ lạy với hoa sen đức tin ngàn cánh lung (...) Xem tiếp

SỰ TRÌNH BÀY NGẮN GỌN

09.03.2017 // 0 phản hồi //

SỰ TRÌNH BÀY NGẮN GỌN  3.  SỰ TRÌNH BÀY NGẮN BỐN CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THIẾT YẾU Nghĩa quyết định của Tâm, Tạng và Giáo huấn Bí mật nằm trong vắng mặt,  mở trống, tính tự phát và nhất thể. bốn cái này được khảo sát trong bốn phương diện: chỉ bày, đồng hóa thấu hiểu, “kết buộc” và giải quyết.   Toàn bộ giáo lý được chứa đựng (...) Xem tiếp

SỰ TRÌNH BÀY RỘNG CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ NHẤT: VẮNG MẶT “Mọi sự vật và đặc tính của chúng thì vắng mặt”

10.03.2017 // 0 phản hồi //

SỰ TRÌNH BÀY RỘNG CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ NHẤT: VẮNG MẶT “Mọi sự vật và đặc tính của chúng thì vắng mặt” I.1 Chỉ bày sự Vắng mặt 4. SỰ VẮNG MẶT TẤT CẢ THỰC TẠI CỤ THỂ   Trước hết hãy để tôi nói với bạn về “vắng mặt”, sự vắng mặt là tánh Không thiết yếu: Trong siêu tạng của tâm thanh tịnh như không gian bất cứ cái gì (...) Xem tiếp

CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ HAI MỞ TRỐNG KHÔNG “Mọi kinh nghiệm là tự do không giới hạn của mở trống không”

13.03.2017 // 0 phản hồi //

CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ HAI MỞ TRỐNG KHÔNG “Mọi kinh nghiệm là tự do không giới hạn của mở trống không” II.1 Chỉ bày sự Mở trống không 44 . MỞ TRỐNG KHÔNG ĐƯỢC PHÁT LỘ VẮN TẮT Bây giờ bạn đã biết vắng mặt là cách thế tự nhiên của hiện thể Tôi sẽ chỉ cho bạn bản tánh của trống không.   Sự trao truyền atiyoga, lối tiếp cận đỉnh cao, (...) Xem tiếp

CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ BA TÍNH TỰ PHÁT “Mọi kinh nghiệm là Tính Tự phát Không thời gian”

15.03.2017 // 0 phản hồi //

CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ BA TÍNH TỰ PHÁT “Mọi kinh nghiệm là Tính Tự phát Không thời gian” III. Chỉ bày Tính Tự phát TƯƠNG TỰ VIÊN NGỌC NHƯ Ý     Tính tự phát không thời gian, Bao giờ cũng hiện tại, không do ai tạo ra; Nó là tâm thanh tịnh giống như viên ngọc như ý Là nguồn gốc của tất cả sanh tử niết bàn của chúng ta.   Cũng như một viên ngọc (...) Xem tiếp

CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ TƯ NHẤT THỂ “Mọi kinh nghiệm chỉ là tánh giác tự phát sanh”

15.03.2017 // 0 phản hồi //

CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ TƯ NHẤT THỂ “Mọi kinh nghiệm chỉ là tánh giác tự phát sanh” IV.1 Chỉ bày tánh giác nhất thể tự phát sanh THỨ NHẤT, NỀN TẢNG ĐỘC NHẤT CỦA MỌI KINH NGHIỆM   Và bây giờ, hãy để tôi nói cho bạn về nhất thể: một mình rigpa là nền tảng của kinh nghiệm, “xuất hiện như nhiều nhưng không lìa khỏi nhất thể”, tánh giác (...) Xem tiếp

CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ NĂM LỜI KHUYÊN CHO NGƯỜI NHẬN TRAO TRUYỀN

15.03.2017 // 0 phản hồi //

CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ NĂM LỜI KHUYÊN CHO NGƯỜI NHẬN TRAO TRUYỀN Chủ đề thứ năm gồm năm phần nói về (1) người nhận; (2) vị thầy; (3) những lời dạy thiết yếu: (i) cái thấy, (ii) tùy thuận tính năng động của rigpa, (iii) những người nhận, giai cấp và màu da; (4) những bắt buộc của những người nhận; và (5) những lợi lạc của sự trao truyền. (...) Xem tiếp

KẾT LUẬN CỦA BẢN LUẬN

15.03.2017 // 0 phản hồi //

KẾT LUẬN CỦA BẢN LUẬN HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO SỰ GIẢI THOÁT HOÀN TOÀN CỦA BA CÕI   Nghĩa của toàn thiện tự nhiên, bí mật tối hậu, không che giấu nữa – thông điệp của nó được phát lộ trọn vẹn ở đây: Nguyện tất cả chúng sanh lưu lạc của ba cõi với không nỗ lực, chứng ngộ tự do nội tại của họ trong không gian trống không bổn (...) Xem tiếp

VỀ TÁC GIẢ

15.03.2017 // 0 phản hồi //

VỀ TÁC GIẢ Keith Dowman dấn thân vào Phật giáo đã hơn 40 năm, sống ở Ấn độ và Nepal và trong xã hội tị nạn Tây Tạng. Một người tị nạn văn hóa từ nơi sanh Anh Quốc, ông đã khám phá những thực hành tôn giáo Ấn ở Benares, trong thập niên sáu mươi trước khi gặp các lama tị nạn ở bắc Ấn. Có được cảm hứng và giáo huấn từ các vị, ông nhận (...) Xem tiếp

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

15.03.2017 // 0 phản hồi //

THIỆN TRI THỨC 1- Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại Toàn Thiện –Padmasambhava 2- Trí Huệ Và Đại Bi – Dalai Lama Thứ 14 3- Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama Thứ 24 4- Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ – Dilgo Khyentse 5- Đại Toàn Thiện Tự Nhiên – Khenpo Nyoshul 6- Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng –Dalai Lama Thứ 14 7- (...) Xem tiếp