NHỮNG KHO TÀNG TỪ ĐỈNH CÂY TÙNG XÙ PADMASAMBHAVA - Dịch: Erik Pema Kunsang và Marcia Binder Schmidt - Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức 2017

NĂM TRUNG ẤM

02.06.2017 // 0 phản hồi //

Năm Trung Ấm   NAMO GURU. Đại sư được biết là Liên Hoa Sanh không sanh ra từ bụng mẹ mà từ một hoa sen. Thoát khỏi những hãi hùng của cái chết và chuyển di, ngài đã cắt đứt dòng sanh tử. Sự chứng ngộ của ngài ngang bằng với Samantabhadra vinh quang.   Chính vị đạo sư này mà Đức Bà Tsogyal, Công chúa của Kharchen theo hầu làm thị giả. Một lần, (...) Xem tiếp

KHO TÀNG CỦA HANG HOA SEN PHA LÊ

02.06.2017 // 0 phản hồi //

Kho tàng của Hang Hoa sen Pha lê   NHỮNG GIÁO HUẤN TRỰC TIẾP CỦA SHRI SINGHA Khi tôi, Guru Padma của Uddiyana, Vào năm tám tuổi, đức tin thức tỉnh. Tôi đến trước Guru Shri Singha, Cúng dường phẩm vật, và thỉnh hỏi giáo lý. Guru của tôi nói, “Hãy tu tâm con trong Ba Tạng.” Thế nên, về phương đông của Tòa Kim cương, tôi nghiên cứu Kinh; về phương nam, (...) Xem tiếp
1 2