NHỮNG KHO TÀNG TỪ ĐỈNH CÂY TÙNG XÙ PADMASAMBHAVA - Dịch: Erik Pema Kunsang và Marcia Binder Schmidt - Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức 2017

MỤC LỤC

30.05.2017 // 0 phản hồi //

MỤC LỤC   Những Lời Dạy Dẫn Nhập. 1 Lời Khuyên Làm Thế Nào Thực Hành Những Giáo Huấn Sâu Xa  15 Tính Tỉnh Thức Tự Giải Thoát 19 Hai Mươi Mốt Giáo Huấn Trọng Yếu. 27 Giáo Huấn Chỉ Thẳng Cho Bà Lão. 43 Đi xuống với cái Thấy từ Trên cao. 49 Vòng Hoa Pha lê của Thực hành Hàng ngày. 67 Vòng Hoa Bằng Vàng Quý Báu Của Những Giáo Huấn Thiền Định   (...) Xem tiếp

NHỮNG LỜI DẠY DẪN NHẬP

30.05.2017 // 0 phản hồi //

Những Lời Dạy Dẫn Nhập   Những giáo huấn cốt lõi của Padmasambhava là cực kỳ quan trọng bởi vì ngài không phải là một gương mặt cổ tích hoặc một huyền thoại xa xưa. Ngài là một người có thật tiếp tục thực hiện những hoạt động tự phát, như biểu lộ là những người phát hiện kho tàng, khiến luôn luôn có một giáo lý mới mẻ không suy (...) Xem tiếp

LỜI KHUYÊN LÀM THẾ NÀO THỰC HÀNH NHỮNG GIÁO HUẤN SÂU XA

30.05.2017 // 0 phản hồi //

Lời Khuyên Làm Thế Nào Thực Hành Những Giáo Huấn Sâu Xa   Đạo sư cho nhà vua lời khuyên này: Đức vua, ngài hãy thực hành nghĩa của những giáo huấn này.   Không có thoải mái trong những cõi sanh tử; Thảnh thơi được tìm thấy trong trạng thái giác ngộ. Qua nỗ lực trạng thái giác ngộ này không bao giờ đạt được; Nó không thành tựu với nỗ lực, (...) Xem tiếp

TÍNH TỈNH THỨC TỰ GIẢI THOÁT

30.05.2017 // 1 phản hồi //

Tính Tỉnh Thức Tự Giải Thoát NHỮNG GIÁO HUẤN TRỰC TIẾP TRONG ĐẠI ẤN Kính lễ bậc Sanh Nơi Hoa Sen của Uddiyana. ĐÂY LÀ NHỮNG GIÁO HUẤN NÓI MIỆNG TRONG ĐẠI ẤN.   Đạo sư của Uddiyana nói: Hãy nghe, Tsogyal. Khi dạy những giáo huấn trực tiếp của Đại Ấn, có bốn điểm: Đại Ấn của cái thấy, Đại Ấn của thiền định, Đại Ấn của quả, và Đại (...) Xem tiếp

HAI MƯƠI MỐT GIÁO HUẤN TRỌNG YẾU

30.05.2017 // 0 phản hồi //

Hai Mươi Mốt Giáo Huấn Trọng Yếu   Đạo sư của Uddiyana có tên là Padmasambhava là một lưu xuất hóa thân của Phật A Di Đà, sanh từ một hoa sen trên một đảo đại dương. Ngài ở trong sắc thân vượt khỏi chuyển di và chết. Lời ngài dạy chín thừa, gồm tất cả những giáo lý nguyên nhân và kết quả. Tâm toàn trí của ngài bao gồm những điểm trọng (...) Xem tiếp

GIÁO HUẤN CHỈ THẲNG CHO BÀ LÃO

30.05.2017 // 0 phản hồi //

Giáo Huấn Chỉ Thẳng Cho Bà Lão   Khi hóa thân, Đạo sư Padmasambhava, được vua Trisong Deutsen mời và ngụ tại Samye Vinh Quang ở Núi Đỏ, Phu nhân của Tӧn, một người đàn bà sùng mộ phi thường, gởi người hầu là phu nhân của Margong tên là Rinchen Tso dâng cúng một bữa ăn sáng gồm sữa đặc ép với nho.   Về sau, khi đạo sư trên đường đến Samye (...) Xem tiếp

ĐI XUỐNG VỚI CÁI THẤY TỪ TRÊN CAO

30.05.2017 // 0 phản hồi //

Đi xuống với cái Thấy từ Trên cao   NAMO GURU, Đạo sư Padmasambhava, mà sự chứng ngộ bình đẳng ngang với Samantabhadra giác ngộ vô thượng và trọn vẹn, bậc có trong tâm tất cả mọi giáo lý về cái thấy và thiền định và không bao giờ lạc khỏi chân nghĩa. Đức Bà Tsogyal của Kharchen hỏi về những điểm then chốt để giải quyết sự đi xuống với (...) Xem tiếp

VÒNG HOA PHA LÊ CỦA THỰC HÀNH HÀNG NGÀY

30.05.2017 // 0 phản hồi //

Vòng Hoa Pha lê của Thực hành Hàng ngày   LỜI KHUYÊN VỀ THỰC HÀNH HÀNG NGÀY PHỐI HỢP NGHĨA VỚI NHỮNG SO SÁNH TỪ “TRÁP BÍ MẬT CỦA KHO TÀNG TÂM QUÝ BÁU THUỘC VỀ TÍNH BAO LA KHÔNG BIÊN GIỚI”, LIÊN HỆ VỚI ĐẠI ẤN CỦA GIAI ĐOẠN THÀNH TỰU TRONG VÒNG PHÁP LAMA GONGDÜ   NAMO GURU DHEVA DAKINI HUNG. Đảnh lễ cái bao la không biên giới, sự viên mãn bổn (...) Xem tiếp

VÒNG HOA BẰNG VÀNG QUÝ BÁU CỦA NHỮNG GIÁO HUẤN THIỀN ĐỊNH

30.05.2017 // 0 phản hồi //

Vòng Hoa Bằng Vàng Quý Báu Của Những Giáo Huấn Thiền Định   NAMO GURU, Thân tướng của đại đạo sư danh hiệu Liên Hoa Sanh thì bất biến giống như mặt trời. Ngữ của ngài không dứt như một dòng suối, và tâm của ngài không ngăn ngại giống như bầu trời. Những phẩm tính của ngài vượt khỏi tăng và giảm như một dòng sông, và hoạt động của ngài (...) Xem tiếp

VÒNG PHÁP NHỮNG ĐIỂM TRỌNG YẾU

31.05.2017 // 0 phản hồi //

Vòng Pháp Những Điểm Trọng Yếu   Sự chứng ngộ của đạo sư Liên Hoa Sanh xứ Uddiyana thì đồng đẳng với của chư Phật và thân ngài vượt khỏi sống chết. Chính với hóa thân này mà Tsogyal, Công chúa của Kharchen, đặt câu hỏi: Xin nói cho con, cái gì là đường phân chia giữa chư Phật và chúng sanh? Đạo sư trả lời: Tsogyal, cái chúng ta gọi là Phật (...) Xem tiếp

LỜI DẠY VỀ PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TỰU, NHỮNG THỰC HÀNH VỚI VÀ KHÔNG CÓ NHỮNG KHÁI NIỆM

31.05.2017 // 0 phản hồi //

Lời Dạy Về Phối Hợp Giai Đoạn Phát Triển Và Thành Tựu, Những Thực Hành Với Và Không Có Những Khái Niệm     Vua Lhasey hỏi đạo sư Padmasambhava: Đại sư, con xin ngài ban cho một giáo huấn chỉ thẳng để phối hợp những thực hành với và không có những khái niệm. Nói xong, ông cúng dường một mạn đà la bằng vàng và một bữa tiệc. Bấy giờ (...) Xem tiếp

GIÁO HUẤN CHO NHỮNG PHỤ NỮ ĐẠT GIÁC NGỘ MÀ KHÔNG BỎ NHỮNG HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

31.05.2017 // 0 phản hồi //

Giáo huấn cho những Phụ nữ Đạt Giác ngộ mà Không Bỏ những Hoạt động Hàng ngày   Đại sư được biết là Padmasambhava, không ô nhiễm do nhập thai, đã sanh một cách kỳ diệu từ một hoa sen. Nhà vua hùng cường của Tây Tạng mời ngài đến Xứ Tuyết. Sau khi ngài đã thuần hóa vùng đất để xây chùa Samye, ngài ở Đỉnh Tùng Xù của những Ngọc Trai Pha (...) Xem tiếp

SỰ QUÁN ĐẢNH CHO TRÒ PHÔ DIỄN CỦA TÁNH GIÁC

02.06.2017 // 0 phản hồi //

Sự Quán Đảnh Cho Trò Phô Diễn Của Tánh Giác   “Sự giải thích Quán đảnh cho Trò phô diễn của tánh Giác” từ Sự chứng ngộ vô ngại của Samantabhadra Đến Samantabhadra và Vajrasattva, Đến Prahevajra và Manjushrimitra, Đến Shri Singha và tất cả đạo sư khác, Đến dòng các đạo sư của Ba Thân, con xin đảnh lễ. Đại sư, mang tên Liên Hoa Sanh, thân thể ngài (...) Xem tiếp

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ CẤP ĐỘ CỦA TIẾN BỘ

02.06.2017 // 0 phản hồi //

Những Dấu hiệu và Cấp độ của Tiến bộ   TỪ “Nhát cắt đơn nhất vĩ đại của Giải thoát Trọn vẹn” CỦA PADMASAMBHAVA ĐƯỢC RINCHEN LINGPA PHÁT HIỆN.   Kính lễ bổn tôn trí huệ ban phước của tánh giác.   Không có những dấu hiệu và cấp độ tiến bộ trên con đường Chúng chỉ ra một cách chắc chắn khi nào những kết quả đạt được, (...) Xem tiếp

CHỈ DẠY VỀ ĐẠT ĐƯỢC GIÁC NGỘ VÀO GIÂY PHÚT CHẾT

02.06.2017 // 0 phản hồi //

Chỉ dạy về Đạt được Giác ngộ vào Giây phút Chết   Lại một lần nữa, vào cùng thời gian, nhà vua lễ lạy và đi nhiễu quanh Padmasambhava. Bấy giờ ông hỏi đạo sư: Thưa đại sư; con là một ông vua ít đức tin nhưng giàu có và nổi tiếng, và con cùng triều thần xung khắc với Pháp. Con không phải là một người tốt, mà đúng hơn là người xấu. Con (...) Xem tiếp
1 2