LỤC TỔ PHÁP BẢO ĐÀN KINH GIẢNG GIẢI - Tác Giả: Đương Đạo - NXB THIỆN TRI THỨC 2016

LỤC TỔ PHÁP BẢO ĐÀN KINH GIẢNG GIẢI – Tác Giả: Đương Đạo – NXB THIỆN TRI THỨC 2016

PHẨM HÀNH DO

16.06.2016 // 1 phản hồi //

THỨ NHẤT Bấy giờ Đại sư đến chùa Bảo Lâm, ở Thiều Châu. Có quan Thứ sử Vi Cừ cùng các quan chức vào núi thỉnh sư đến giảng đường chùa Đại Phạm ở trong thành khai duyên thuyết pháp cho đại chúng. Sư lên tòa, Vi thứ sử cùng quan chức trên ba mươi người và tăng ni đạo tục trên một ngàn người đồng thời làm lễ xin nghe pháp yếu. Đại sư nói (...) Xem tiếp

PHẨM TRÍ HUỆ

16.06.2016 // 1 phản hồi //

THỨ HAI Qua ngày sau, Vi sử quân xin giảng dạy thêm. Sư lên tòa nói với đại chúng rằng: “Tất cả phải tịnh tâm mà niệm Ma ha Bát nhã ba la mật đa.”   Bát nhã là trí huệ. Ma ha Bát nhã ba la mật đa là Đại Trí huệ rốt ráo, Đại Trí huệ qua đến bờ bên kia, Đại Trí huệ thấy biết tánh Không ở khắp cả. Hệ thống Kinh Đại Bát Nhã nói về tánh (...) Xem tiếp

PHẨM NGHI VẤN

16.06.2016 // 0 phản hồi //

THỨ BA Một hôm Vi thứ sử vì Đại sư thiết lễ hội trai tăng. Trai tăng xong, thứ sử thỉnh Sư lên tòa, cùng các quan chức, nho sĩ, dân thường nghiêm trang lễ bái rồi thưa: ‘‘Đệ tử nghe Hòa thượng nói pháp, thật không thể nghĩ bàn. Nay con có chút nghi, xin đại từ bi riêng vì đệ tử mà giảng giải’’. Sư nói: ‘‘Có điều nào nghi thì hỏi, ta sẽ (...) Xem tiếp

PHẨM ĐỊNH HUỆ

17.06.2016 // 0 phản hồi //

THỨ TƯ Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức! Pháp môn đây của ta lấy định huệ làm căn bản. Đại chúng chớ mê mà nói định và huệ riêng khác. Định và huệ là một thể, chẳng phải là hai. Định là thể của huệ, huệ là dụng của định, ngay lúc huệ thì định ở trong huệ, ngay lúc định thì huệ ở trong định. Nếu biết nghĩa đây tức là định huệ (...) Xem tiếp

PHẨM NGỒI THIỀN

17.06.2016 // 0 phản hồi //

THỨ NĂM Sư dạy chúng rằng: Pháp môn ngồi thiền này, nguyên chẳng dựa bám nơi tâm, cũng chẳng dựa bám nơi tịnh, và cũng chẳng phải là chẳng động. Nếu nói dựa nơi tâm thì tâm nguyên là vọng. Biết tâm như huyễn cho nên không có chỗ dựa bám. Nếu nói dựa vào tịnh thì tánh người vốn tịnh. Chỉ bởi vọng niệm che lấp bản tánh chân như. Chỉ không có (...) Xem tiếp

PHẨM SÁM HỐI

17.06.2016 // 1 phản hồi //

THỨ SÁU Khi Đại sư thấy người dân và quan chức ở Quảng châu, Thiều châu và bốn phương tụ tập trong núi để nghe pháp bèn lên tòa giảng mà bảo chúng rằng: Hãy đến đây, các thiện tri thức! Sự này phải từ trong tự tánh khởi ra. Trong tất cả thời gian, niệm niệm tự tịnh tâm mình, tự tu tự hành, thấy Pháp thân chính mình, thấy tâm Phật của mình, (...) Xem tiếp

PHẦM CƠ DUYÊN

17.06.2016 // 0 phản hồi //

THỨ BẢY Đại sư từ khi đắc pháp tại Hoàng Mai, rồi trở về làng Tào Hầu thuộc Thiều Châu, không có ai biết. Có nho sĩ tên Lưu Chí Lược lấy lễ đãi ngài rất trọng vọng. Chí Lược có người cô làm ni, tên Vô Tận Tạng, thường tụng Kinh Đại Niết Bàn. Đại sư nghe qua liền rõ diệu nghĩa, giảng nói cho vị ni nghe. Ni mới cầm cuốn kinh hỏi chữ. Sư (...) Xem tiếp

PHẨM ĐỐN TIỆM

18.06.2016 // 1 phản hồi //

THỨ TÁM Lúc Tổ Sư ở chùa Bảo Lâm, Tào Khê thì Đại sư Thần Tú ở chùa Ngọc Tuyền, Kinh Nam. Bấy giờ cả hai tông hóa độ thịnh hành, người đời đều xưng là Nam Năng Bắc Tú nên mới có phân hai tông Đốn và Tiệm Nam và Bắc. Nhưng người học đạo chẳng biết tông thú. Sư nói với đại chúng rằng: Pháp vốn có một tông, còn người thì có Nam và Bắc. (...) Xem tiếp

PHẨM HỘ PHÁP

18.06.2016 // 0 phản hồi //

THỨ CHÍN   Niên hiệu Thần Long, năm đầu, ngày rằm thượng nguyên, hoàng thái hậu Tắc Thiên và vua Trung Tông ra lời chiếu rằng: Trẩm thỉnh hai đại sư Huệ An và Thần Tú vào cung để cúng dường, thừa khi công việc có rảnh thì nghiên cứu về Nhất thừa. Nhưng hai sư đều nhường và nói: Ở phương Nam có Thiền sư Huệ Năng được mật truyền y pháp (...) Xem tiếp

PHẨM PHÓ CHÚC

18.06.2016 // 0 phản hồi //

THỨ MƯỜI Một hôm Sư gọi các môn nhân Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như mà nói rằng: Các ông chẳng phải như những người khác, sau khi ta diệt độ mỗi người hãy đi làm thầy một phương. Nay ta dạy các ông nói pháp chẳng lạc mất bổn tông.   Đây là mười đại đệ tử của (...) Xem tiếp