KINH NHẬP LĂNG GIÀ – Dịch và Giảng: Đương Đạo – Thiện Tri Thức 2017

KINH NHẬP LĂNG GIÀ – Dịch và Giảng: Đương Đạo – Thiện Tri Thức 2017

MỤC LỤC

19.01.2017 // 0 phản hồi //

MỤC LỤC Phẩm thứ nhất: PHẨM VUA LA BÀ NA XIN THỈNH…5 Phẩm thứ hai: TẬP TẤT CẢ PHÁP…   31       Phần một…31       Phần hai…73       Phần ba…139 Phẩm thứ ba: VÔ THƯỜNG…205       Phần một… 205       Phần hai…263 Phẩm thứ bốn: HIỆN CHỨNG…297 Phẩm thứ năm: NHƯ LAI THƯỜNG, VÔ THƯỜNG…305 Phẩm thứ (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Nhất: VUA LA BÀ NA XIN THỈNH

19.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Nhất: VUA LA BÀ NA XIN THỈNH Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Phật cùng chúng đại tỳ kheo và đại Bồ tát Lăng Già trên đỉnh núi Ma La Dà bên biển lớn. Các đại Bồ tát này đều đã thông đạt năm pháp, ba tánh, tám thức, hai vô ngã, khéo biết nghĩa cảnh giới là tự tâm hiện, dạo chơi trong vô lượng tam muội tự tại, các lực thần thông. Tùy (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Hai: TẬP TẤT CẢ PHÁP – Phần 1

20.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Hai TẬP TẤT CẢ PHÁP Phần 1 Bấy giờ Bồ tát Đại Huệ cùng Bồ tát Ma Đề dạo tất cả cõi nước chư Phật, nương thần lực Phật từ tòa ngồi đứng dậy, trật vai áo phải, quỳ gối phải xuống đất, chấp tay hướng Phật cung kính nói bài kệ: Thế gian lìa sanh diệt Thí như hoa hư không Trí chẳng đắc có không Mà hưng tâm đại bi. Tất cả (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Hai: TẬP TẤT CẢ PHÁP – Phần 2

21.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Hai TẬP TẤT CẢ PHÁP Phần 2 Bấy giờ Đại Bồ tát Đại Huệ lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Xin nói cho con về tâm, ý, ý thức, năm pháp, ba tự tánh, tướng. Đó là những pháp môn vi diệu mà tất cả chư Phật, Bồ tát đã thâm nhập cảnh giới tự tâm lìa các hình tướng, đó là nghĩa tâm chân thật được chư Phật chỉ dạy. Xin Như Lai vì (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Hai: TẬP TẤT CẢ PHÁP – Phần 3

24.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Hai TẬP TẤT CẢ PHÁP Phần 3 Bấy giờ Đại Bồ tát Đại Huệ lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Xin nói cho con pháp môn cốt lõi của tướng phân biệt ngôn thuyết, khi con và các Đại Bồ tát biết được điều ấy thì thông đạt hai nghĩa năng thuyết sở thuyết, nhanh chóng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, khiến tất cả chúng sanh đối (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Ba: VÔ THƯỜNG – Phần 1

24.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Ba VÔ THƯỜNG Phần 1 Bấy giờ Phật bảo Đại Bồ tát Đại Huệ rằng: Nay sẽ nói cho ông tướng sai khác của thân do ý thành (ý sanh thân, ý thành thân). Hãy nghe kỹ! Hãy nghe kỹ! Khéo suy nghĩ đó! Đại Huệ bạch: Thưa vâng. Phật dạy: Đại Huệ! Ý thành thân có ba thứ. Sao là ba thứ? Đó là nhập tam muội lạc ý thành thân, Giác pháp tự tánh ý thành (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Ba: VÔ THƯỜNG – Phần 2

24.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Ba VÔ THƯỜNG Phần 2 Bấy giờ Đại Bồ tát Đại Huệ lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Xin nói cho con tánh tự giác của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, khiến con và các Đại Bồ tát được thiện xảo trong sự tự ngộ và làm người ngộ. Phật dạy: Đại Huệ! Như chỗ ông hỏi, ta sẽ nói cho ông. Đại Huệ: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Như Lai, Ứng (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Tư: HIỆN CHỨNG

24.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Tư HIỆN CHỨNG Bấy giờ Đại Bồ tát Đại Huệ lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Xin nói cho con tướng tương tục thứ lớp nhập diệt của tất cả Thanh Văn Duyên Giác, khiến con và các Đại Bồ tát đã khéo biết thì tâm không nghi lầm đối với lạc tận diệt định, chẳng sa vào lầm lẫn của Nhị thừa và ngoại đạo. Phật dạy: Hãy nghe (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Năm: NHƯ LAI THƯỜNG, VÔ THƯỜNG

24.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Năm NHƯ LAI THƯỜNG, VÔ THƯỜNG Bấy giờ Đại Bồ tát Đại Huệ lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như Lai, Ứng, Chánh đẳng giác là thường hay vô thường? Phật dạy: Đại Huệ! Như Lai, Ứng, Chánh đẳng giác chẳng phải thường chẳng phải vô thường. Vì sao thế? Vì cả hai đều có lỗi. Sao là có lỗi? Đại Huệ! Nếu Như Lai là thường thì có (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Sáu: SÁT NA

24.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Sáu SÁT NA Bấy giờ Đại Bồ tát Đại Huệ lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Xin nói cho con tướng sanh diệt của uẩn, giới, xứ, nếu không có ngã, thì cái gì sanh cái gì diệt? Nhưng các phàm phu y nơi sanh diệt, chẳng cầu hết khổ, chẳng chứng Niết bàn. Phật dạy: Đại Huệ! Hãy nghe kỹ! Hãy nghe kỹ! Ta sẽ nói cho ông. Đại Huệ! Như Lai tạng (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Bảy: BIẾN HÓA

24.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Bảy BIẾN HÓA Bấy giờ Đại Bồ tát Đại Huệ lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như Lai vì sao thọ ký cho các bậc A La Hán đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác? Tại sao lại nói không chứng pháp Bát Niết bàn mà chúng sanh đắc thành Phật đạo? Lại vì sao nói từ lúc mới thành Phật cho đến lúc nhập Bát Niết bàn, trong khoảng thời gian ấy (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Tám: DỨT VIỆC ĂN THỊT

24.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Tám DỨT VIỆC ĂN THỊT Bấy giờ Đại Bồ tát Đại Huệ lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Xin nói cho con công đức và lỗi lầm của việc ăn thịt và không ăn thịt. Con và các Đại Bồ tát biết nghĩa ấy rồi diễn nói cho chúng sanh đời hiện tại vị lai sự huân tập và quả báo của việc ăn thịt khiến họ từ bỏ vị thịt mà cầu vị pháp, (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Chín: ĐÀ LA NI

24.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Chín ĐÀ LA NI Bấy giờ Phật bảo Đại Bồ tát Đại Huệ: Đại Huệ! Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, vì muốn ủng hộ những người thọ trì kinh này, đều diễn nói chú Lăng Già. Nay ta cũng nói chú ấy, ông nên thọ trì. Tức nói chú rằng:  “Đát điệt tha, đổ tra, đổ tra, đổ tra, đổ tra, bát tra. bát tra, cát tra cát tra, a ma lệ, a (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Mười: KỆ TỤNG – Phần 1

24.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Mười KỆ TỤNG Phần 1 Bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại các nghĩa rộng trong Kinh này nên nói bài kệ: Các pháp không kiên cố Đều từ phân biệt sanh Vì phân biệt là không (Cái) được phân biệt chẳng có. Do hư vọng phân biệt Là liền có thức sanh Tám, chín các thứ thức Như biển có các sóng. Tập khí thường tăng trưởng Bám rễ sâu kiên cố Tâm (...) Xem tiếp

Phẩm Thứ Mười: KỆ TỤNG – Phần 2

24.01.2017 // 0 phản hồi //

Phẩm Thứ Mười KỆ TỤNG Phần 2 Nếu các người tu hành Chẳng khởi ra phân biệt Không lâu đắc tam muội Lực, thông, và tự tại. Người tu hành chẳng nên Vọng chấp theo vi trần Thời, thắng tánh, tác giả Duyên sanh ra thế gian. Thế (gian) từ tự phân biệt Thảy thảy tập khí sanh Người tu hành nên quán Các hữu như mộng huyễn. Xa lìa kiến thường hằng Phỉ (...) Xem tiếp
1 2