KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI - Đương Đạo - NXB Thiện Tri Thức 2016

KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI – Đương Đạo – NXB Thiện Tri Thức 2016

MỤC LỤC

24.02.2016 // 0 phản hồi //

QUYỂN 1 PHẦN MỞ ĐẦU DUYÊN KHỞI CỦA KINH………………………………………………………………… 2 PHẦN THỨ HAI: PHẦN CHÁNH TÔNG………………………………………………..7 CHƯƠNG1 THẤY BIẾT NỀN TẢNG TU (...) Xem tiếp

QUYỂN MỘT:

24.02.2016 // 0 phản hồi //

QUYỂN MỘT PHẦN MỞ ĐẦU. Như vầy tôi nghe: Một thời Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng với chúng Đại Tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là bậc vô lậu Đại A La Hán, Phật tử trú trì, khéo vượt các cõi, ở các cõi nước, thành tựu uy nghi. Theo Phật chuyển pháp luân, khéo kham lãnh di chúc của Phật. Giới luật tinh nghiêm, (...) Xem tiếp

QUYỂN HAI:

04.03.2016 // 0 phản hồi //

QUYỂN HAI 5.CHỈ TÁNH THẤY  KHÔNG SANH DIỆT. Bấy giờ A Nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay đánh mất bản tâm, vọng nhận bóng dáng duyên trần phân biệt. Ngày nay khai ngộ, như bé thơ mất sữa bỗng gặp mẹ hiền. Ông chắp tay lễ Phật, mong được nghe Như Lai chỉ bày cái chân vọng, thật hư ở nơi thân (...) Xem tiếp

QUYỂN BA:

04.03.2016 // 0 phản hồi //

QUYỂN BA II. THU SÁU NHẬP VỀ NHƯ LAI TẠNG. 1. Thu nhãn nhập Lại nữa, A Nan, thế nào là sáu nhập vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh ? A Nan, tức nơi con mắt kia nhìn sững sanh ra mỏi lòa. Cả con mắt và sự mỏi lòa đồng là Bồ đề (giác ngộ) do nhìn chăm chăm mà phát sanh tướng mỏi lòa. Nhân nơi hai tướng vọng trần sáng và tối phát sanh cái thấy (...) Xem tiếp

QUYỂN BỐN:

04.03.2016 // 0 phản hồi //

QUYỂN BỐN MỤC TÁM CHỈ RÕ CĂN NGUYÊN HƯ VỌNG VÀ TÁNH GIÁC VIÊN MÃN. 1. PHÚ LÂU NA TRÌNH BÀY CHỔ NGHI. Bấy giờ, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử ở trọng đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo phải, quỳ gối bên phải chấm đất, chấp tay cung kính bạch Phật: Thế Tôn oai đức lớn, khéo vì chúng sanh diễn bày Như Lai Đệ nhất nghĩa đế. Đức (...) Xem tiếp

QUYỂN NĂM:

15.03.2016 // 0 phản hồi //

QUYỂN NĂM CHƯƠNG II: NƯƠNG CHỖ NGỘ MÀ VIÊN TU. 1 .XIN KHAI THỊ CÁCH CỞI MỞ NÚT. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Như Lai từng nói nghĩa quyết định thứ hai, nhưng nay con xem những người mở nút trong thế gian, nếu không biết gốc nút ở đâu thì con tin người ấy rốt cuộc không thể mở được. Bạch Thế Tôn, con và hàng Thanh Văn hữu học trong (...) Xem tiếp

QUYỂN SÁU:

15.03.2016 // 0 phản hồi //

QUYỂN SÁU 5. VIÊN THÔNG VỀ CĂN TAI. 1. Tu chứng viên thông của Bồ tát Quán Thế Âm. Bấy giờ Bồ tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nhớ hằng sa kiếp về trước có Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm, từ đức Phật ấy con phát tâm Bồ đề (Giác ngộ). Đức Phật ấy dạy con (...) Xem tiếp

QUYỂN BẢY:

15.03.2016 // 0 phản hồi //

QUYỂN BẢY 1. PHẬT KHAI THỊ VỀ MẬT GIÁO. A Nan, ông hỏi về nhiếp tâm, ta đã nói, để vào tam ma địa tu học pháp môn diệu mầu, cầu đạo Bồ tát, trước hết phải giữ bốn thứ luật nghi này, trong trắng như băng tuyết, tự không thể sanh các thứ cành lá. Ba nghiệp của tâm ý, bốn nghiệp của miệng ắt không còn nhân để sanh ra. A Nan, nếu chẳng sai (...) Xem tiếp

QUYỂN TÁM:

15.03.2016 // 0 phản hồi //

QUYỂN TÁM 1. DẠY VỀ BA THỨ LỚP TU TẬP. A Nan, như vậy trong mỗi mỗi loài chúng sanh cũng đều có đầy đủ mười hai thứ điên đảo. Cũng như dụi mắt thì thấy hoa đốm loạn xạ phát sanh, chân tâm viên minh tịnh diệu mà điên đảo phát sanh thì đầy đủ loạn tưởng hư vọng như vậy. Nay ông tu chứng tam ma địa của Phật thì đối với nguyên nhân cội (...) Xem tiếp

QUYỂN CHÍN:

15.03.2016 // 0 phản hồi //

QUYỂN CHÍN 6. SẮC GIỚI. A Nan, tất cả những người tu tâm trong thế gian, nếu không nhờ Thiền na thì không có trí huệ. Người có thể giữ cái thân không làm việc dâm dục, khi đi khi ngồi đều không tưởng nhớ, ái nhiễm chẳng sanh thì không còn ở trong Dục giới. Người ấy liền được bản thân làm Phạm chúng. Một hạng như vậy gọi là Phạm chúng (...) Xem tiếp

QUYỂN MƯỜI:

15.03.2016 // 0 phản hồi //

QUYỂN MƯỜI 4. PHẠM VI CỦA HÀNH ẤM. A Nan, thiện nam tử kia tu Tam ma địa, khi tưởng ấm hết rồi thì những mộng tưởng bình thường của người ấy tiêu diệt, thức ngủ luôn luôn là một tánh giác minh rỗng lặng như hư không trong trẻo, không còn những sự bóng dáng tiền trần thô trọng. Xem những núi sông, đất đai trong thế gian như gương sáng, đến không (...) Xem tiếp

PHẦN LƯU THÔNG:

15.03.2016 // 0 phản hồi //

PHẦN THỨ BA PHẦN LƯU THÔNG I. ĐƯỢC PHƯỚC TIÊU TỘI HƠN CẢ. A Nan, nếu như có người đem bảy báu đầy dẫy hư không cùng khắp mười phương dâng lên chư Phật nhiều như số vi trần, kính thờ cúng dâng, tâm không lúc nào xao lãng. Ý ông thế nào? Người ấy có nhân duyên cúng dường như thế, được phước nhiều chăng? A Nan đáp rằng: Hư không vô tận, (...) Xem tiếp