HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN - PHẬT DI LẶC - Thrangu Rinpoche - THIỆN TRI THỨC 2016

HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN – PHẬT DI LẶC – Thrangu Rinpoche – THIỆN TRI THỨC 2016

Chương 12: Áp dụng Chứng ngộ vào Mọi Phương diện

27.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 12: Áp dụng Chứng ngộ vào Mọi Phương diện CHỦ ĐỀ IV: ÁP DỤNG CHỨNG NGỘ VÀO MỌI PHƯƠNG DIỆN Ba chủ đề đầu tiên liên hệ đến trí huệ và chúng ta đã thấy chủ đề thứ nhất có 10 điểm chính, chủ đề thứ hai có 11 và chủ đề thứ ba có 9, thành ra 30 chủ đề chính tất cả. Bốn chủ đề kế tiếp liên hệ đến áp dụng. Chương này nói (...) Xem tiếp

Chương 13: Con đường Nối kết

30.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 13: Con đường Nối kết G. TƯƠNG ƯNG VỚI KHỞI SANH QUYẾT ĐỊNH   Trong nỗ lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, chúng ta đang học riêng về Bát nhã ba la mật. Bởi vì Bát nhã ba la mật là trí huệ làm sanh khởi chư Phật, nó được gọi là “mẹ của tất cả chư Phật” hay “Mẹ Vĩ đại”. Trước tiên Bát nhã ba la mật sanh khởi mọi phẩm tính tốt (...) Xem tiếp

Chương 14: Áp dụng khi đạt đến Đỉnh

30.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 14: Áp dụng khi đạt đến Đỉnh CHỦ ĐỀ V. ÁP DỤNG KHI ĐẠT ĐẾN ĐỈNH   Chủ đề chính thứ năm của cuốn sách được gọi là đỉnh, cực điểm, nó là phần của nhóm chủ đề thứ hai gọi là bốn áp dụng. Khi chúng ta áp dụng chính mình vào con đường và thực hành, chúng ta sẽ vượt qua một số giai đoạn cải thiện nào đó. Mỗi giai đoạn (...) Xem tiếp

Chương 15: Áp dụng theo thứ tự những giai đoạn của Con đường Bồ tát

30.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 15: Áp dụng theo thứ tự những giai đoạn của Con đường Bồ tát CHỦ ĐỀ VI. ÁP DỤNG THEO THỨ LỚP NHỮNG GIAI ĐOẠN CỦA CON ĐƯỜNG BỒ TÁT   Trong nghiên cứu Bát nhã ba la mật của chúng ta, chúng ta chuyển qua chủ đề chính thứ sáu của cuốn sách. Các bạn nhớ chủ đề thứ tư đến chủ đề chánh thứ tám của cuốn sách là bốn chủ đề về (...) Xem tiếp

Chương 16: Những Hành giả Tức thời

30.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 16: Những Hành giả Tức thời CHỦ ĐỀ VII. ÁP DỤNG TỨC THỜI   Chủ đề chánh thứ bảy của Hiện quán Trang nghiêm luận nói về áp dụng thứ tư gọi là áp dụng tức thời. Trong chương trước chúng ta đã thấy rằng những cá nhân khả năng kém có thể tiến bộ theo thứ lớp qua bố thí, trì giới, kham nhẫn… để đến chứng ngộ. Tuy nhiên, nếu (...) Xem tiếp

Chương 17: Ba Thân

30.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 17: Ba Thân CHỦ ĐỀ VIII. PHÁP THÂN   Hiệu quả cuối cùng của việc thực hành những con đường và Bát nhã ba la mật là đạt pháp thân. Trong pháp thân, chúng ta thực sự thấy bốn thân: svabhavikakaya (tự tánh thân), jnanadharmakaya (trí huệ pháp thân), sambhogakaya (báo thân), và nirmanakaya (hóa thân). Chúng ta nghiên cứu bốn phương diện của quả chính yếu, (...) Xem tiếp

CÁC TỰA SÁCH MỚI THIỆN TRI THỨC

30.08.2016 // 0 phản hồi //

CÁC TỰA SÁCH MỚI THIỆN TRI THỨC   Tràng hoa giải thoát – Gampopa – TTT54 – 2013 Vòng hoa báu bốn pháp – Longchen Rabjampa – TTT55 – 2014 Thực hành Kinh Kim Cương bát nhã – Đương Đạo – TTT56 – 2015 Kinh Viên Giác lược giảng – Đương Đạo – TTT57 – 2015 Bạn là đôi mắt của thế giới – Longchenpa – TTT58 – 2015 Đi vào kinh Hoa Nghiêm – Nguyễn Thế (...) Xem tiếp
1 2