HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN - PHẬT DI LẶC - Thrangu Rinpoche - THIỆN TRI THỨC 2016

HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN – PHẬT DI LẶC – Thrangu Rinpoche – THIỆN TRI THỨC 2016

Giới Thiệu

23.08.2016 // 0 phản hồi //

Giới Thiệu HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN (Skt. Abhisamayalankara – prajnaparamita – upadesha – shastra) Một Giảng luận về Bát nhã ba la mật của Phật Di Lặc Một Bình giảng của Thrangu Rinpoche Geshe Lharampa Dịch miệng bởi Ken và Katia Holmes Dịch sau cùng bởi Tiến sĩ Cormelia (...) Xem tiếp

Mục Lục

23.08.2016 // 0 phản hồi //

Mục Lục Chương 1:  Một Dẫn vào Bát nhã ba la mật 5 Chương 2:  Những câu kệ dẫn nhập của Luận. 13 Chương 3:  Bồ đề tâm.. 23 Chương 4:  Những lời dạy thực hành. 33 Chương 5:  Con đường của Nối kết và Phật tánh. 41 Chương 6:  Những Đối tượng để Tập chú cho Bồ tát 53 Chương 7:  Thực hành Thiền định và Thực hành Tích tập. 61 Chương 8:  (...) Xem tiếp

Năm tác phẩm của Maitreya.

23.08.2016 // 0 phản hồi //

Năm tác phẩm của Maitreya. 1/ Trang hoàng của những Kinh Đại thừa, Đại thừa trang nghiêm luận (Skt. Mahayama – sutra – lamkara) gồm hai mươi mốt chương bằng thể kệ, gồm một bàn luận về Phật tánh, quy y Tam Bảo, những con đường Đại thừa, và giáo lý tánh Không. 2/ Trang nghiêm của Chứng ngộ Sáng tỏ, Hiện quán trang nghiêm luận (Abhisamayalamkara) là một (...) Xem tiếp

Năm Con Đường

23.08.2016 // 0 phản hồi //

Năm Con Đường (Skt. pancamarga) Năm con đường này được đề cập nhiều lần trong Hiện quán trang nghiêm luận. Con đường tích tập (Skt. sambhara – marga) Trên con đường này hành giả thực hành bốn nền tảng của chánh niệm và thực hành cái cần nhận lấy và cái cần từ bỏ. Con đường chuẩn bị (Skt. prayoga – marga) Trên con đường này, cũng được gọi là (...) Xem tiếp

Chương 1: Một Dẫn vào Bát nhã ba la mật

23.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 1: Một Dẫn vào Bát nhã ba la mật Đức Phật dạy trong ba giai đoạn chính mà chúng ta gọi là ba lần chuyển pháp luân. Lần chuyển pháp luân thứ nhất xảy ra ở Varanasi mà bây giờ chúng ta gọi là Benares. Trong những giáo lý đầu tiên này Đức Phật dạy Bốn chân lý cao cả: chân lý khổ, chân lý sự phát sanh của khổ, chân lý chấm dứt khổ, và chân lý (...) Xem tiếp

Chương 2: Những câu kệ dẫn nhập của Luận

23.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 2: Những câu kệ dẫn nhập của Luận Abhisamayalankara do Maitreya viết, là một luận súc tích về Bát nhã ba la mật. Trong tiêu đề, nó được gọi là một “upadesha shastra”, trong một ít lời cho cái nhìn thấy sâu sắc cốt lõi vào toàn thể chủ đề. Trong luận này Maitreya bắt đầu bằng diễn tả tác phẩm này như là chạm đến dây thần kinh chính của (...) Xem tiếp

Chương 3: Bồ đề tâm

23.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 3: Bồ đề tâm CHỦ ĐỀ I: HIỂU BIẾT TẤT CẢ HIỆN TƯỢNG A. ĐIỀU KIỆN THỨ NHẤT: BỒ ĐỀ TÂM Bát nhã ba la mật có tám chủ đề chính và chủ đề thứ nhất đề cập đến hiểu biết các hiện tượng. Có mười chủ đề nhỏ trong chủ đề thứ nhất này, những nguyên nhân hay điều kiện để đạt Phật quả.   NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA BỒ ĐỀ (...) Xem tiếp

Chương 4: Những lời dạy thực hành

23.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 4: Những lời dạy thực hành Luận trang nghiêm của chứng ngộ sáng tỏ được chia làm tám phần. Phần chánh thứ nhất bàn về sự hiểu biết tất cả hiện tượng. Ở đây sự toàn tri này của chư Phật không được giải thích, nhưng đúng ra chúng ta được ban cho cái chúng ta cần biết để có thể đạt được Phật quả. Thứ nhất chúng ta cần Bồ đề (...) Xem tiếp

Chương 5: Con đường của Nối kết và Phật tánh

23.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 5: Con đường của Nối kết và Phật tánh Đã khai triển Bồ đề tâm (điều kiện 1) và đã thực hành những lời dạy (điều kiện 2), chúng ta đến con đường thứ hai, con đường của nối kết (Bốn Gia hạnh vị), như một kết quả của thiền định của chúng ta. Điều kiện thứ ba để đạt đến giác ngộ là bốn giai đoạn của con đường nối kết (...) Xem tiếp

Chương 6: Những Đối tượng để Tập chú cho Bồ tát

24.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 6: Những Đối tượng để Tập chú cho Bồ tát  E. ĐIỀU KIỆN THỨ NĂM: NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ĐỂ TẬP CHÚ   Điều kiện thứ năm để chứng ngộ pháp tánh bao gồm mười một khoản chúng ta cần tập chú vào trong thực hành pháp. Khi nghiên cứu Bát nhã ba la mật và tu tập trí huệ, sự tập chú của chúng ta là tuyệt đối vào mọi hiện tượng dầu (...) Xem tiếp

Chương 7: Thực hành Thiền định và Thực hành Tích tập

24.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 7: Thực hành Thiền định và Thực hành Tích tập Trong chương vừa rồi chúng ta đã nhìn mục tiêu của thực hành. Trong chương này chúng ta sẽ khảo sát bản thân sự thực hành. Cái thứ nhất là thực hành như áo giáp, liên hệ với động cơ của chúng ta, theo sau là sự thực hành thực sự đi vào những hành động tương ứng. Cũng trong chương này chúng ta (...) Xem tiếp

Chương 8: Những Con đường Tiểu thừa

24.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 8: Những Con đường Tiểu thừa CHỦ ĐỀ II. HIỂU BIẾT CON ĐƯỜNG   Trong chương này chúng ta đến chủ đề chính thứ hai của tám chủ đề của luận, nói về sự hiểu biết những bồ tát cần có về con đường. Chúng ta sẽ nghiên cứu con đường qua mười một chủ đề nhỏ.   A. NỀN TẢNG CỦA CON ĐƯỜNG   Hiểu con đường là hiểu tinh (...) Xem tiếp

Chương 9: Con đường bồ tát của Quán thấy

24.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 9: Con đường bồ tát của Quán thấy Con đường bồ tát được chia thành hiểu biết có được trên con đường thứ ba của cái quán thấy thấu suốt (quán thấy) và hiểu biết có được trên con đường thứ tư của thiền định (hay tu tập).   D. CON ĐƯỜNG QUÁN THẤY CỦA ĐẠI THỪA   Phương diện thứ nhất liên hệ đến hiểu biết của trí huệ (...) Xem tiếp

Chương 10: Con đường Bồ tát của Thiền định hay tu tập

24.08.2016 // 1 phản hồi //

Chương 10: Con đường Bồ tát của Thiền định hay tu tập Chúng ta đang ở trong phần hai của luận nói về hiểu biết con đường. Chúng ta đã nghiên cứu bốn phần nhỏ thứ nhất, cái thứ nhất là chỉ ra nền tảng của con đường, chẳng hạn từ bỏ kiêu căng. Rồi chúng ta xem con đường thanh văn, con đường duyên giác, và con đường bồ tát. Có một lý do (...) Xem tiếp

Chương 11: Hiểu biết Nền tảng

27.08.2016 // 0 phản hồi //

Chương 11: Hiểu biết Nền tảng CHỦ ĐỀ III. HIỂU BIẾT CÁI NỀN TẢNG Chủ đề chính thứ nhất của luận nói về hiểu biết toàn giác. Chủ đề chính thứ hai nói về hiểu biết con đường. Chủ đề chính này nói về cái hiểu biết nền tảng hay cơ sở (TT bzhi) và gồm hiểu biết và thấu hiểu không có trong hai phần đầu. Chúng ta đề cập đến trí huệ (...) Xem tiếp
1 2