GƯƠNG THIỀN (Thiền Gia Quy Giám) - Tây Sơn Đại Sư ( 1520 ~ 1604 ) Tào Khê Thối Ẩn thuật - Thị Giới: dịch Việt - THIỆN TRI THỨC 2016

GƯƠNG THIỀN (Thiền Gia Quy Giám) – Tây Sơn Đại Sư ( 1520 ~ 1604 ) Tào Khê Thối Ẩn thuật – Thị Giới: dịch Việt – THIỆN TRI THỨC 2016

Lời Đầu Bản Dịch Tiếng Việt

20.12.2016 // 0 phản hồi //

Lời Đầu Bản Dịch Tiếng Việt Thiền thì đốn ngộ Tự Tánh tức Phật Tánh rồi tiệm tu (Diệu tu). Giáo thì đạt đến Nhất Tâm và tu trong Nhứt Tâm đó.   Hành giả Giáo môn thực hành theo lời Phật dạy trong Kinh để đạt được tâm chuyên nhất. Nơi tâm chuyên nhất, tu tập qua nhiều từng bực, nếm từng phần mùi vị của Pháp, hướng đến cứu cánh (...) Xem tiếp

Lời Đầu Bản Dịch Tiếng Anh – Hyon Gak Sunim

20.12.2016 // 0 phản hồi //

Lời Đầu Bản Dịch Tiếng Anh  Hyon Gak Sunim Bản dịch Thiền Gia Quy Giám nầy là bản dịch Anh ngữ toàn bộ đầu tiên tác phẩm cổ điển vượt thời gian nầy ở phương Tây.   Nếu bạn có dịp vào sâu trong những núi non và thung lũng ở Đại Hàn, hỏi thăm những vị tăng ni, những người ẩn cư và những nhà khổ hạnh tu tập thiền định về bản tóm tắt (...) Xem tiếp

Lời Đầu Bản Dịch Tiếng Hàn – Boep Joeng Sunim

20.12.2016 // 0 phản hồi //

Lời Đầu Bản Dịch Tiếng Hàn Boep Joeng Sunim Thiền Gia Quy Giám được viết ra do Đại Sư So Sahn Hyu Jeong. Như được đề cập trong lời nói đầu của chính đại sư, cũng như trong lời bạt do đệ tử của ngài là ngài Sam Yong, cuốn sách nầy không phải hoàn toàn là sáng tác của đại sư. Ngài góp nhặt tinh túy trong giáo lý của đức Phật từ hơn năm mươi bộ (...) Xem tiếp

Lời Tựa Của Tây Sơn Đại Sư

20.12.2016 // 0 phản hồi //

Lời Tựa Của Tây Sơn Đại Sư Người học Phật ngày xưa không nói lời nào không phải là lời Phật, không làm việc gì không phải là việc Phật. Các ngài gìn giữ giáo pháp của Đức Phật truyền qua kinh điển với trọn tấm lòng.   Người học Phật ngày nay tụng đọc liến thoắng, và hầu như quá tôn trọng những tác phẩm của các học giả thế tục (...) Xem tiếp

GƯƠNG THIỀN (Thiền Gia Quy Giám)

20.12.2016 // 0 phản hồi //

GƯƠNG THIỀN (Thiền Gia Quy Giám)   (1) Có một vật sáng sủa ẩn mật, từ vô thủy đến nay chưa từng sanh, chưa từng diệt, gọi tên không được, diễn tả không được.   Một vật đó là vật gì? Người xưa có bài tụng: Khi Cổ Phật chưa sanh Một vật đã toàn nên Thích Ca cũng không hiểu Ca Diếp lấy gì truyền?   (Cổ Phật vị sanh tiền Ngưng (...) Xem tiếp

LỜI BẠT Của Một Người Đệ Tử Của Tây Sơn Đại Sư

21.12.2016 // 0 phản hồi //

LỜI BẠT Của Một Người Đệ Tử Của Tây Sơn Đại Sư Bản văn trên được viết do ngài Do-Eun (Thiền sư Tây Sơn), một vị Thiền sư sáng chói thuộc tông phái Choye của Phật Giáo Đại Hàn.   Than ôi! Phật Giáo Đại Hàn đã suy thoái trên 200 năm. Những vị lãnh đạo Thiền tông và những vị chuyên về kinh điển khoanh vùng trong những quan điểm riêng. (...) Xem tiếp

CHÚ THÍCH

21.12.2016 // 0 phản hồi //

CHÚ THÍCH Chương 1: Hữu nhất vật ư thử, tòng bổn dĩ lai chiêu chiêu linh linh, bất tằng sanh bất tằng diệt, danh bất đắc, trạng bất đắc. (1) Ngô hữu nhất vật vô danh vô tự, chư nhân hoàn thức phủ? (2) Chư Phật chi bổn nguyên, Thần Hội chi Phật Tánh. (3) Thập ma vật, y ma lai? (4) Thuyết tự nhất vật tức bất trúng.   Chương 2: Phật Tổ xuất thế, (...) Xem tiếp