ÐỨC PHẬT ÐÃ DẠY NHỮNG GÌ

Hòa thượng WALPOLA RAHULA
Thích Nữ Trí Hải dịch (1998)

Lời giới thiệu của HT. Thích Minh Châu

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Lời giới thiệu của HT. Thích Minh Châu ÐỨC PHẬT ÐÃ DẠY NHỮNG GÌ Hòa thượng WALPOLA RAHULA – Thích Nữ Trí Hải dịch (1998) Nguyên tác: “What The Buddha Taught” (Tựa đề lần xuất bản thứ nhất, 1966: “Con đường thoát khổ”) ——-o0o——- Ðại đức Rahula, người Tích lan được đào tạo trong truyền thống Thượng tọa bộ (...) Xem tiếp

Lời nói đầu

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Lời nói đầu   Hiện nay trên khắp hoàn cầu, Phật học càng ngày càng được chú ý. Nhiều hội Phật học và những nhóm học Phật đã ra đời, và nhiều sách viết về giáo lý đức Phật đã xuất hiện. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là tác giả những sách ấy phần nhiều không thực có thẩm quyền trong địa hạt, hoặc đưa ra những giả thuyết sai lầm (...) Xem tiếp

Chương I: Thái độ tinh thần Phật giáo

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Chương I: Thái độ tinh thần Phật giáo   Trong số những nhà sáng lập các tôn giáo, đức Phật (nếu ta có thể gọi Ngài là nhà sáng lập một tôn giáo theo nghĩa thông thường của danh từ) là vị Thầy độc nhất đã không tự xưng là gì khác hơn là một con người, hoàn toàn chỉ là một con người. Những vị Giáo chủ khác thì hoặc là Thượng đế, hay (...) Xem tiếp

Chương II: Tứ Diệu Ðế – Diệu đế thứ nhất: Khổ

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Chân lý thứ nhất: DUKKHA (Khổ) Trọng tâm của giáo lý đức Phật nằm trong Tứ diệu đế (Cattàri Ariyasaccani) mà Ngài tuyên dương ngay trong bài thuyết pháp đầu tiên[1] của Ngài cho những người bạn cũ, 5 nhà khổ hạnh ở vườn Lộc uyển (Isipatana-Sarnath ngày nay) gần Benarès (Ba-la-nại). Trong bài thuyết pháp ấy như chúng ta thấy trong nguyên bản, Tứ diệu đế (...) Xem tiếp

Chương III: Diệu Ðế thứ hai – Tập: Nguyên nhân của khổ

20.10.2014 // 0 phản hồi //

DIỆU ÐẾ THỨ HAI: TẬP  (Samudaya): Nguyên nhân của khổ   Chân lý thứ hai là chân lý về sự phát sinh  hay  nguồn  gốc của dukkha (Dukkhasamudaya – ariyasacca, Khổ diệt thánh đế). Ðịnh nghĩa danh tiếng và thông dụng nhất về chân lý thứ hai, được tìm thấy trong rất nhiều bản kinh nguyên thủy như sau: “Chính ái (tanhà) đồng khởi với hỉ và (...) Xem tiếp

Chương IV: Diệu Ðế thứ ba – Diệt: Sự chấm dứt khổ

20.10.2014 // 0 phản hồi //

DIỆU ÐẾ THỨ BA: DIỆT (Nirodha) Sự chấm dứt khổ   Chân lý cao cả thứ ba là có một lối thoát cho khổ đau, ra khỏi sự tiếp nối của dukkha. Ðây là chân lý cao cả về sự chấm dứt khổ, gọi là Niết-bàn (Pàli Nibbàna, hay thông dụng hơn, Sanskrit Nirvàna.) Muốn tận diệt dukkha người ta phải diệt cội gốc chính của dukkha là khát ái tanhà, như đã nói (...) Xem tiếp

Chương V: Diệu Ðế thứ tư – Ðạo: Con đường dứt khổ

20.10.2014 // 0 phản hồi //

DIỆU ÐẾ THỨ TƯ: ÐẠO (Magga): Con Ðường   Chân lý cao cả thứ tư là Con Ðường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Con đường này được gọi là Trung đạo (Majjhimà Patipadà) vì nó tránh hai cực đoan: cực đoan tìm hạnh phúc bằng cách theo đuổi khoái lạc giác quan, một điều “thấp kém, tầm thường, không lợi ích, đường lối của những kẻ hạ (...) Xem tiếp

Chương VI: Lý thuyết Vô ngã

20.10.2014 // 0 phản hồi //

VÔ NGÃ (ANATTA) Cái mà người ta thường gọi là linh hồn, ngã hay cái tôi, là để ám chỉ một thực thể tuyệt đối, trường cửu trong con người, bản thể bất biến đằng sau thế giới hiện tượng hằng biến. Theo một vài tôn giáo, mỗi người có một linh hồn tách biệt như thế do Chúa tạo dựng, và linh hồn ấy sau khi chết sẽ vĩnh viễn sống trong địa (...) Xem tiếp

Chương VII: Quán tưởng: Ðào luyện tâm ý

20.10.2014 // 0 phản hồi //

QUÁN TƯỞNG Sự đào luyện tâm ý: Bhàvanà   Ðức Phật dạy: “Hỏi các Tỳ kheo, có hai thứ bệnh. Hai bệnh ấy là gì? Bệnh thể xác và bệnh tinh thần. Có những người hưởng sự vô bệnh về thể xác trong một năm, hai năm… cả đến 100 năm hay hơn nữa. Nhưng, này các Tỳ kheo, hiếm thay trong thế gian này là những người hưởng được sự vô bệnh (...) Xem tiếp

Chương VIII: Phật giáo và thế giới ngày nay

20.10.2014 // 0 phản hồi //

PHẬT GIÁO VÀ THẾ GIỚI NGÀY NAY Có vài người nghĩ rằng đạo Phật quá cao siêu huyền bí, không thể thực hành được bởi những người nam, nữ thông thường trong thế giới chúng ta hằng ngày, và nếu muốn trở thành một Phật tử chân chính thì người ta cần phải từ bỏ cuộc đời này để rút lui vào một tu viện hay đến một nơi nào yên tĩnh. Ðấy là (...) Xem tiếp

Phụ lục: Kinh Niệm xứ (Satipatthànasutta)

20.10.2014 // 0 phản hồi //

KINH NIỆM XỨ Satipatthànasutta   Ðây là những gì tôi được nghe: Một thời, đức Thế Tôn trú tại xứ Kurus trong một thị trấn tên Kammàssadhamma. Ở đây, đức Thế Tôn cho gọi các Tỳ kheo và dạy như sau: “Này các Tỳ kheo, có con đường duy nhất khiến cho chúng sinh được thanh tịnh, vượt qua sầu não, hủy diệt các khổ của thân và tâm, đưa đến (...) Xem tiếp