ĐI VÀO KINH HOA NGHIÊM – Tác Giả: Nguyễn Thế Đăng – NXB Thiện Tri Thức 2016

ĐI VÀO KINH HOA NGHIÊM – Tác Giả: Nguyễn Thế Đăng – NXB Thiện Tri Thức 2016

MỤC LỤC

13.04.2016 // 0 phản hồi //

            MỤC LỤC. 1. Thực tại nền tảng của thế giới Hoa Nghiêm ……………………. 3 2. Tâm, Phật, chúng sanh cả ba không sai khác …………………21 3. Tánh Không và Hoa Nghiêm ……………………………………….37 4. Tánh (...) Xem tiếp

1 – THỰC TẠI NỀN TẢNG CỦA THẾ GIỚI HOA NGHIÊM

13.04.2016 // 0 phản hồi //

I.  Ba yếu tố nền tảng. Thực tại nền tảng của thế giới Hoa Nghiêm là Phật Tỳ-lô-giá-na (Vairocana). Đây là Pháp thân của Đức Phật Thích-ca và cũng là Pháp thân của tất cả chư Phật. Tỳ-lô-giá-na nghĩa là Đại Nhật, Phổ Quang Minh, Quang Minh Biến Chiếu, Đại Quang Minh Tạng. Thế giới chúng ta đang sống nằm trong thế giới Hoa Nghiêm, và là một phần (...) Xem tiếp

2 – TÂM, PHẬT, CHÚNG SANH CẢ BA KHÔNG SAI KHÁC

13.04.2016 // 0 phản hồi //

Kinh Hoa Nghiêm chỉ bày sự đồng nhất của tất cả mọi sự, bởi thế mà có thể tóm gọn: “Tất cả là một, một là tất cả”. Kinh nói sự đồng nhất của ba thực thể tâm, Phật và chúng sanh: Như tâm, Phật cũng vậy Như Phật, chúng sanh đồng Nên biết Phật cùng tâm Thể tánh đều vô tận            (Phẩm Dạ-ma cung kệ tán, thừ 20) Cũng đoạn (...) Xem tiếp

3 – TÁNH KHÔNG và HOA NGHIÊM

13.04.2016 // 0 phản hồi //

1. Trùng trùng duyên khởi Thế giới đang hiện hữu trước mặt chúng ta đây là do duyên khởi, hay duyên sanh, nghĩa là do nhiều nhân duyên hợp lại mà có mặt. Một vật trước mặt chúng ta hiện giờ là do nhiều yếu tố mà có mặt: năng lượng, những hạt, bốn lực, tốc độ, nhiệt độ, trường không-thời gian… và tất cả những tương tác với chung quanh. Đó (...) Xem tiếp

4 – TÁNH KHỞI

13.04.2016 // 0 phản hồi //

Tất cả các hiện tượng, các pháp, đều từ Phật Tỳ lô-giá-na sanh khởi. Tất cả các tướng đều từ tánh, tức Phật -Tỳ-lô-giá-na, sanh khởi. Tánh tức là Pháp thân, tánh Không, Phật tánh, Như Lai tạng tánh, pháp giới tánh… Cho nên, tất cả đều là Phật Tỳ-lô-giá-na, đều là Báo thân và Hóa thân của Phật Tỳ-lô-giá-na. Lý sự vô ngại cho nên Pháp (...) Xem tiếp

5 – BỐN PHÁP GIỚI

15.04.2016 // 0 phản hồi //

Bốn pháp giới là: Sự pháp giới: thế giới của sự vật như chúng ta vẫn thấy bằng giác quan: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp… Sự là sự vật, là tướng, là chân lý quy ước, tương đối. Đây là thế giới của hiện tượng. Lý pháp giới: thế giới của tánh, hay tánh Không, pháp tánh, Phật tánh, Như Lai tạng tánh… Đây là thế giới của bản thể, của (...) Xem tiếp

6 – TÁNH KHÔNG VÀ BỐN PHÁP GIỚI HOA NGHIÊM

15.04.2016 // 0 phản hồi //

Thế giới Hoa Nghiêm hiện hữu trên nền tảng tánh Không Như kinh Duy-ma-cật nói, “Từ gốc vô trụ (tánh Không), lập tất cả pháp”.   Trung luận (phẩm Quán Tứ đế) nói, “Bởi vì có nghĩa Không. Tất cả pháp được thành. Nếu không có nghĩa Không. Tất cả đều chẳng thành”.   Kinh Hoa Nghiêm, như các kinh điển Đại thừa, lấy tánh Không làm nền (...) Xem tiếp

7 – CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU TRONG KINH HOA NGHIÊM

15.04.2016 // 0 phản hồi //

Thế giới Hoa Nghiêm là thế giới làm bằng hoa, được trang nghiêm bằng hoa. Thế giới chúng ta đang sống ở trong biển thế giới Hoa Nghiêm, hay biển thế giới Hoa Tạng, và biển thế giới Hoa Tạng thì đồng nhất với vũ trụ, pháp giới. Biển Hoa Tạng thế giới Đồng pháp giới không khác Trang nghiêm rất thanh tịnh An trụ nơi hư không. (Phẩm Hoa Tạng thế (...) Xem tiếp

8 – TIN

15.04.2016 // 0 phản hồi //

Tin là một cửa vào căn bản và rộng lớn của kinh Hoa Nghiêm. Kinh nói trong phẩm Hiền Thủ, thứ 12: Tin là nguồn đạo, mẹ công đức Nuôi lớn tất cả những pháp lành Dứt trừ lưới nghi, khỏi dòng ái Khai thị đạo Niết bàn vô thượng. Tin không nhiễm dơ, tâm thanh tịnh Là cội cung kính, trừ kiêu mạn Là pháp tạng sung túc đệ nhất Là tay sạch sẽ nhận (...) Xem tiếp

9 – BA PHÁP QUÁN HOA NGHIÊM

15.04.2016 // 0 phản hồi //

Kinh Hoa Nghiêm chỉ dạy về pháp giới vô ngại, cho nên, ngoài những pháp quán có trong những kinh khác, đặc trưng của kinh Hoa Nghiêm là nói về ba pháp quán vô ngại. Trong bài này, các từ Lý và Sự được sử dụng theo truyền thống của Hoa Nghiêm tông. Lý là bản thể, là tánh, là tánh Không, là quang minh, là Chân Như, là cái toàn thể, là chân lý tuyệt đối… (...) Xem tiếp

10 – HOA NGHIÊM TÁNH KHỞI

17.04.2016 // 0 phản hồi //

Theo kinh Hoa Nghiêm, được xem là kinh cao rộng nhất của Đại thừa, thì vũ trụ này là Báo thân và Hóa thân của Phật bổn nguyên Tỳ Lô Giá Na. Phật Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của Đức Phật Thích Ca và tất cả chư Phật. Báo thân và Hóa thân khởi sanh từ Pháp thân hay pháp giới tánh. Do đó vũ trụ hay pháp giới sanh khởi từ Pháp thân hay pháp giới tánh. (...) Xem tiếp

11 – NGŨ TRÍ NHƯ LAI

18.04.2016 // 0 phản hồi //

Nếu pháp giới là toàn thân Phật Tỳ-lô-giá-na, tại sao “có những sự khác biệt như khổ vui, tốt xấu, thọ ít hưởng nhiều, tất cả nghiệp và báo?”. Đây là câu hỏi Đức Văn-thù hỏi thay cho chúng sanh chúng ta trong chương Bồ-tát vấn minh, thứ 10. Bồ-tát Giác Thủ trả lời bằng kệ: Cứ theo nghiệp đã tạo Thọ quả báo như vậy Đều không có tác giả (...) Xem tiếp

12 – TÁNH KHÔNG VÀ AN LẠC

18.04.2016 // 0 phản hồi //

Pháp thân Phật là tánh Không không hình không tướng ở khắp như hư không. Báo thân là quang minh và Hóa thân là thân vật chất; hai thân này được gọi là Sắc thân. Sắc thân được ứng hiện từ Pháp thân và không lìa Pháp thân. Một trong những tính cách của sắc thân là an lạc: Phật thân cùng khắp đầy pháp giới Khắp ứng chúng sanh đều hiện tiền Các (...) Xem tiếp

13 – TÍNH VIÊN MÃN VỐN SẴN TRONG KINH HOA NGHIÊM

19.04.2016 // 0 phản hồi //

Tính viên mãn vốn sẵn là một chủ đề chính trong kinh Hoa Nghiêm. Sự viên mãn vốn sẵn có này biểu hiện khắp cả vũ trụ, trong thế giới vĩ mô và thế giới vi mô. 1. Viên mãn vốn sẵn của thế giới vĩ mô Thế giới là sự biểu hiện, thị hiện sự viên mãn vốn sẵn cùng khắp: Như Lai cảnh giới không ngằn mé Thế gian niệm niệm đều hiện khắp Tất (...) Xem tiếp

14 – NHƯ HUYỄN

19.04.2016 // 0 phản hồi //

Như huyễn là một chủ đề quan trọng của kinh Hoa Nghiêm, cho nên như huyễn được nói đến từ đầu cho đến cuối kinh. Ở đây, chúng ta tìm hiểu như huyễn ở hai phương diện: Như huyễn của pháp giới, và như huyễn là sự tu hành của cá nhân. 1. Như huyễn của pháp giới Trong kinh Hoa Nghiêm, như huyễn được nói đến lần đầu như sau: Phật thân vô tận (...) Xem tiếp
1 2