BÁT NHÃ TÂM KINH THIỀN GIẢI - Tác giả: ĐƯƠNG ĐẠO, NXB THIỆN TRI THỨC

BÁT NHÃ TÂM KINH THIỀN GIẢI
ĐƯƠNG ĐẠO
IN LẦN THỨ NHẤT 1981
IN LẦN THỨ HAI NXB. THIỆN TRI THỨC 2002

DẪN NHẬP

09.11.2015 // 0 phản hồi //

DẪN NHẬP Các nhà học giả Tây phương cũng như Đông phương đều công nhận hệ thống Bát Nhã là cổng chính yếu dẫn vào Đại thừa. Bởi vì không những kinh điển của hệ thống nghiên cứu về Tánh Không chiếm khối lượng nhiều nhất trong Đại thừa, mà từ Tánh Không (Sunyata) đã lưu xuất ra hầu hết các học phái tu chứng của đạo Phật, như Thiền (...) Xem tiếp

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử!  Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất (...) Xem tiếp

Ma Ha

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Ma Ha 1. Ma-ha là lớn. Tánh Không rộng lớn bao trùm cả hư không. Đối với sóng, đại dương là lớn. Nếu so sánh vũ trụ vật chất với Không thì cũng như so sánh các làn sóng trên mặt biển với một đại dương lớn vô hạn. Tánh Không được gọi là lớn, vì đó là thực tánh của vũ trụ vật chất và của con người cho đến các bậc Giác Ngộ. Gọi là lớn (...) Xem tiếp

Bát-nhã Ba-la-mật-đa

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Bát-nhã Ba-la-mật-đa 1. Trí Huệ rốt ráo đưa qua bờ bên kia. Bờ bên kia là Niết-bàn đối với bờ bên này là sanh tử. Ý thức bao giờ cũng phân chia chủ thể và khách thể. Cao điểm của ý thức là khoa học. Khoa học là một cái biết bên ngoài mình. Cái biết đó không thể đồng hóa được với vật được tìm hiểu. Với khoa học, luôn luôn có một sự ngăn (...) Xem tiếp

Tâm Kinh

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Tâm Kinh 1. Kinh cốt lõi: Kinh rút ngắn của Đại Bát-nhã 2. Các vị Tổ ngày xưa cố ý dùng chữ Tâm trong tựa kinh Bát-nhã. Vì Bát-nhã là Tâm vậy. Tất cả đạo Phật đều quy về Tâm này. Tâm này là thực tại duy nhất, là Phật tánh, là tự tánh, là Không, là Tâm ấn của chư Phật và Tổ. 3. Huyền Sa Sư Bị nói: “Như mọi sự đều do ánh sáng mặt trời mà (...) Xem tiếp

Quán Tự Tại Bồ-tát

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Quán Tự Tại Bồ-tát 1. Chữ Sanskrit Avalokitesvara có thể dịch là Quán Thế Âm hay Quán Tự Tại. Đây là ý chỉ của ngài Huyền Trang khi dịch Quán Thế Âm thành Quán Tự Tại. Thực ra hai danh hiệu đều giống nhau, một bên là nghe, một bên là thấy. Với Bát-nhã Tâm Kinh, căn được sử dụng nhiều nhất là con mắt (chiếu kiến năm uẩn đều không). Ngài Huyền (...) Xem tiếp

Khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa 1. Khi hành Trí Huệ Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa có nghĩa là đi sâu vào thực tại Không. Nói một cách giản dị, đó là đi sâu vào ba phép tu Chỉ (Samatha), Quán (Vipasyana) và Thiền (Dhyana). Đó là ba pháp tu tạo nên đạo Phật. Không kinh điển nào không giảng một trong ba pháp tu này. Chỉ có nghĩa là định tâm, tâm định thì sanh (...) Xem tiếp

Chiếu kiến năm uẩn đều Không

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Chiếu kiến năm uẩn đều Không 1. Soi thấy tất cả những gì theo thế gian gọi là vật chất và tinh thần đều rỗng không, không có tự tánh. Sắc là những hình tướng vật chất thấy được. Sắc không có tự tánh. Nếu có tự tánh, sắc đã không bị biến dạng và hủy hoại. Thọ là những gì ta cảm nhận. Thọ là do tiếp xúc, do nhân duyên. Tho qua đi, không (...) Xem tiếp

Vượt qua mọi khổ ách

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Vượt qua mọi khổ ách 1. Nơi nào có bản ngã và lòng tham dục của nó, nơi ấy có đau khổ. Nơi nào không có bản ngã và lòng tham dục của nó, nơi ấy mọi đau khổ đều dứt sạch, chỉ còn một vị bình an, trong sạch, Niết-bàn. Có khổ đau vì chúng ta bị ràng buộc trong thân tâm năm uẩn và trôi lăn theo chúng. Khi năm uẩn là Không, khổ đau chấm dứt. 2. Có (...) Xem tiếp

Xá-lợi Tử!

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Xá-lợi Tử! 1. Đây là ngài Xá-lợi-phất, vị mà theo kinh Lăng Nghiêm đắc A-la-hán nhờ nhĩ thức. Âm thanh là một rung động tần số, nên bao giờ cũng gây một ảnh hưởng từ vật chất đến tâm linh. Đó là ý nghĩa của các Thần chú (Mantra). Chỉ một tiếng kêu này cũng đủ để Xá-lợi-phất thức tỉnh trước thực tại Không. Sự thức tỉnh bằng cách gọi (...) Xem tiếp

Không chẳng khác sắc

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Không chẳng khác sắc 1. Khi đã thấu hiểu bản thể, bản thể làm sao khác với cái nó sinh ra. Khi biết toàn thể của cây làm sao có thể nói lá này không phải cây? Khi biết được tánh nước ai có thể nói riêng dòng suối này hay đám mây này không phải là nước? Ai có thể bảo rằng vũ trụ này ở ngoài khoản không gian, huống hồ Chân Không Như Lai Tạng là (...) Xem tiếp

Sắc tức là Không, Không tức là sắc

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Sắc tức là Không, Không tức là sắc 1. “Không khác” chỉ là mới thoạt nhìn, “tức là” mới chân thật. Sóng không chỉ không khác với nước mà sóng đích thị là nước. Hiện tượng đích thị là bản thể, vì hiện tượng là hiện tượng của bản thể và bản thể lộ bày trong mỗi hiện tượng. Không có làn sóng nào nằm ngoài đại dương và đại (...) Xem tiếp

Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như thế

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như thế 1. Thọ tưởng hành thức lại cũng như sắc, không có tự tánh, rỗng không, đều tức là Không. Chúng có mà không thật có nên là Giả huyễn. Cuối cùng sắc thọ tưởng hành thức là sắc thọ tưởng hành thức Như, đó là Trung Đạo đệ nhất nghĩa. 2. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Một tinh minh chia làm sáu phần hòa hiệp.” (...) Xem tiếp

Xá-lợi Tử! Thế nên mọi pháp là Không tướng, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm.

09.11.2015 // 0 phản hồi //

Xá-lợi Tử! Thế nên mọi pháp là Không tướng, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. 1. Không tướng có ba nghĩa: Thứ nhất, Không tướng là tướng rỗng không, không có tánh riêng. Thứ hai là tướng giả hợp như huyễn, do có thức mà thành. Thứ ba, Không tướng là tướng của Chân Không. Mọi pháp đều nằm trong Không, mọi bóng (...) Xem tiếp
1 2