Nguồn sống

ĐẠI TOÀN THIỆN LÀ BẠN

25.02.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chân lý tuyệt đối này là bản tánh rốt ráo nhất của Đại Toàn Thiện : lồng lộng bao la, tâm trùm khắp, trong sạch, tự do, và không bám níu. Vô ngã không khác với sự rỗng rang bất nhị này, tánh Không bao la này. Đại Toàn Thiện có thể là thanh tịnh và không bao giờ ô nhiễm một cách nguyên sơ như tuyết trinh bạch, nhưng tiếp cận với nó với động lực (...) Xem tiếp

MÙA XUÂN HOA NGHIÊM

13.02.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Thế giới chúng ta đang sống đây luôn luôn có Phật, có thân Phật: Như trong hội này thấy Phật ngồi Tất cả vi trần đều như vậy Phật thân không đến cũng không đi Bao nhiêu cõi nước đều hiện rõ. Như Lai xuất hiện khắp mười phương Trong mỗi vi trần vô lượng cõi Vô lượng cảnh giới đều hiện ra Đều trụ vô biên vô tận kiếp. Phật trụ Chân Như (...) Xem tiếp

BẤT SANH CỦA PHẬT TÂM

27.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

BÀNG KHUÊ VĨNH TRÁC.   Nói đến Bàng Khuê thiền sư, thì không thể không đề cập đến “Bất Sanh thiền” của ngài, đây là một loại thiền pháp khác với mọi người, nó làm cho người cảm thấy khoáng đạt vô hạn, khoát tịnh đạm bạc, nhưng lại giàu về Đại Chúng tính, trong tầm thường đã xen lẫn mùi vị đặc thù. Không giống thiền gia hiện đại, (...) Xem tiếp

KHÔNG CHỖ TRỤ MÀ HÀNH BỐ THÍ

24.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Kinh: Lại nữa, Tu Bồ Đề! Bồ tát ở nơi pháp hãy không chỗ trụ mà hành bố thí. Nghĩa là chẳng trụ sắc mà bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp mà bố thí. Tu Bồ Đề! Bồ tát nên như vậy mà bố thí, chẳng trụ nơi tướng. Vì sao thế? Nếu Bồ tát không trụ nơi tướng mà bố thí, thì phước đức đó chẳng thể nghĩ lường. Tu Bồ Đề! Ý ông (...) Xem tiếp

BA THÂN

15.01.2015 // Tác giả: // 1 phản hồi //

PHÁP THÂN Dharmakāya (Pháp thân), thân tối thượng, tạo thành nền tảng của mọi phẩm hạnh của vị Phật, và nền tảng năng lực của các ngài để hoạt động. Bản tánh của Pháp thân thì thanh tịnh tự trạng thái nguyên thủy của nó và thuần tịnh không bị mọi ô nhiễm ngẫu nhiên. Siêu vượt tư tưởng và sự biểu lộ bằng ngôn từ, Pháp thân an (...) Xem tiếp

THIỀN CHỈ ĐẠI ẤN

07.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Truyền thống tham thiền Đại Ấn [143]     Những chỉ dạy đại ấn truyền bá rộng rãi cùng với những lời dạy của Đức Phật, những bình giảng của những vị thầy Ấn Độ liên tiếp nhau, và những chỉ dạy truyền miệng của nhiều người thành tựu. Nhiều dòng khác nhau của đại ấn sanh ra. Có một số người cho rằng đại ấn lợi lạc trong quá (...) Xem tiếp

CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ

30.12.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bây giờ tôi muốn nói với các bạn về con đường giác ngộ theo Ba phương diện chính của con đường giác ngộ tối thượng của Tsongkapa. Trong viễn cảnh một sự giải thoát khỏi vòng sanh tử, trước hết phải nảy sanh lòng mong muốn thoát ra khỏi nó ; vậy thì biểu lộ ý định ấy là bước đầu tiên trên con đường. Nhưng cũng cần thiết trang bị cái thấy (...) Xem tiếp

QUẢNG CHIẾU KHÔNG HỮU

21.12.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

“Không” nếu làm “không” được thì chẳng phải chơn không, “sắc” nếu làm “sắc” được thì chẳng phải chơn sắc; Chơn sắc vô tướng, chơn không vô danh, vô danh là cha của danh vô tướng là mẹ của tướng, ấy là nguồn gốc của muôn loài, thái tổ của trời đất, trên tỏ rõ đủ thứ hình tượng, dưới bày ra nhà cửa (...) Xem tiếp

LỤC TỔ HUỆ NĂNG: PHÁP MÔN VÔ NIỆM

03.12.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Có hai vị giữ địa vị quan trọng trong Thiền tông là tổ Bồ Đề Đạt Ma (?-532)  và Lục tổ Huệ Năng (638-713). Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã có công đặt nền móng cho ngôi nhà Thiền tông, và tổ Huệ Năng được coi như người đã xây cất nên  ngôi nhà kỳ diệu đó để còn lưu truyền đến ngày nay . Cuốn Pháp Bảo Đàn kinh ghi về cuộc đời của tổ Huệ (...) Xem tiếp

LÀM SAO TIẾN BỘ THEO NHỮNG ĐỊA VÀ NHỮNG CON ĐƯỜNG

22.11.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Kính lễ đức Quán Thế Âm ! Đây là những giáo huấn thực hành sâu xa của Quán Thế Âm về tiến bộ như thế nào theo những địa và những con đường do thực hành Phá Thấu vào địa và Đại Ấn. Từ điểm này trở đi, khó mà dạy từ kinh nghiệm, và những người chứng ngộ qua kinh nghiệm về những cấp độ sau thì hiếm hoi. Bởi thế, dù nếu tôi không (...) Xem tiếp

CÔNG PHU THỰC TIỄN TRONG THAM THIỀN.

05.11.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Hoàng đế Ðường Tuyên Tông hỏi Thiền sư Hoàng Biện: – Ðốn kiến là gì? Tiệm tu là gì? Sư đáp: – Liền rõ tự tánh cùng Phật không khác là đốn kiến, nhưng vì ô nhiễm huân tập từ vô thỉ nên phải nhờ có tiệm tu để đối trị, khiến thuận theo tánh mà khởi dụng, như người ăn cơm chẳng phải một búng liền no. * Hòa thượng Quy Sơn thượng (...) Xem tiếp

NHƯ VẬY

27.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Như Vậy (Immo) Tiểu luận này bắt đầu với một lời nói của một vị thầy xưa : “Để đạt được một điều như vậy, ngươi phải là một người như vậy ; vì ngươi là một người như vậy, lo gì đến một điều như vậy ?” Đây là một câu trích từ một đoạn dài trong đó thiền sư nói, “Người thông hiểu có một cái tâm như một cái quạt trong mùa (...) Xem tiếp

Con Đường Đại Toàn Thiện

24.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Về sau , trong thị kiến khi tôi gặp vua của các vị nắm giữ hiểu biết ( Vidyadhara ) – Shri Simha . Tôi hỏi ngài : “ Hỡi bậc thầy tôn kính , con xin ngài chỉ cho con con đường đại Toàn Thiện là gì ? ” . Trước sự cầu xin của tôi, ngài ban cho sự trả lời sau đây : “ Đại Toàn Thiện là nền tảng tối thượng chung của Sinh tử và Niết bàn – (...) Xem tiếp

Bài kệ Tám Thức Bốn Trí của Lục tổ Huệ Năng

24.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Khi vị tăng Trí Thông hỏi về Bốn Trí, Lục tổ nói bài kệ: Đại viên cảnh trí: tánh thanh tịnh Bình đẳng tánh trí: tâm không bệnh Diệu quan sát trí: thấy chẳng công Thành sở tác trí: đồng viên cảnh Năm, tám, sáu, bảy quả nhân chuyển Chỉ dùng danh ngôn không thật tánh Nếu nơi chỗ chuyển chẳng lưu tình Rộn ràng vẫn mãi Na-già định. “Đại viên (...) Xem tiếp

NỀN TẢNG (Nhận Diện Rigpa)

24.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta thường nghe những câu nói như : “Chết là lúc nói sự thật” , hay “Chết là thời điểm ta đối mặt với chính ta”. Như ta đã thấy những người qua kinh nghiệm cận tử đôi khi kể lại rằng họ chứng kiến cả cuộc đời họ quay lại trước mắt, và họ được hỏi những câu như : “Ngươi đã làm gì với cuộc đời ngươi ? Ngươi đã làm gì cho (...) Xem tiếp
1 2 3 4 5