Khai thị ngộ nhập

KHÔNG ĐẮC KHÔNG THUYẾT

25.04.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Do bị ràng buộc trong tướng và tưởng, tất cả chúng sanh trời người đều nghĩ đức Phật đã đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, và ngài đã thuyết pháp để chỉ bày sự thực tuyệt đối cho chúng ta. Trong chân lý tương đối hay quy ước thì thấy có sanh ra và có diệt mất, có đến cuộc đời này có đi khỏi cuộc đời này, có tăng thêm có giảm (...) Xem tiếp

KIẾN TÁNH KHỞI TU

20.04.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Ðem giáo pháp cứu cánh dạy cho người tức thời thấy đạo, đạt lý vô sanh trong hiện tại thẳng đó dứt nghiệp hết khổ, sống với Niết Bàn tự tánh, nghĩa là trở về với tánh thường nhiên. Như người nghiện rượu khổ sở, biết rượu là hại liền bỏ trở lại tánh bình thường. Người dạy pháp ấy gọi là “Sư tử rống” (tiếng hét oai hùng (...) Xem tiếp

BỒ TÁT NGUYỆN

02.04.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bồ Đề Tâm ,một bi nguyện đạt thành Phật quả vì sự lợi ích của tha nhân là ngõ vào của con đường Đại Thừa.Khi phát Bồ Đề Tâm;trên lộ trình đang đi có thể bạn không tiến thủ gì hơn tuy vậy bạn đã trở thành một hành giả Đại Thừa.Nhưng ngay cái thời khắc mà Bồ Đề Tâm thối thất thì dù cho có liễu ngộ cao thâm,bạn vẫn bị rơi ra ngoài (...) Xem tiếp

KIẾN GIẢI CHÂN CHÍNH

30.03.2015 // Tác giả: // 1 phản hồi //

Nếu có thể ngừng được cái tâm khởi niệm liên miên theo cảnh, bạn sẽ không khác biệt với một vị Tổ hay Phật. Bạn có muốn biết thế nào là một vị Tổ hay Phật không? Chỉ là cái hiện tiền ngay đây, đang nghe giảng Pháp. Chỉ vì người học đạo không có lòng tin hoàn toàn nơi mình nên mới tìm cầu ở ngoài. Ví như họ có đắc được cái gì ở (...) Xem tiếp

BAHIYA SUTTA – KINH BAHIYA

24.03.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi, in Jeta’s Grove,Anathapindika’s monastery. Now at that time Bahiya of the Bark-cloth was living in Supparaka by the seashore. He was worshipped, revered, honored, venerated, given homage — a recipient of robes, almsfood, lodgings, and medical requisites for the sick. Then, when he was alone in seclusion, this line of thinking arose to his awareness: (...) Xem tiếp

BẢO NHẬM

16.03.2015 // Tác giả: // 1 phản hồi //

Lẽ thật sờ sờ không chối cãi, nhưng làm sao một phen sáng phải sáng mãi không cùng tận! Bởi ngộ thì trong chớp mắt không kịp suy nghĩ, song từ đó về sau thời gian còn dài, sức sống của mình chưa trải qua, đâu thể đem công phu trong một thoáng mà sánh kịp! Do đó cần phải có sự bảo nhậm, gìn giữ, khiến cho LÝ TỨC NHƯ THẾ,SỰ CŨNG NHƯ THẾ mới (...) Xem tiếp

PHÁT TRIỂN NIỀM TIN

13.03.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bất cứ những nguyên nhân nào gây ra cảm giác vô giá trị, phương thuốc mạnh mẽ là ở trong sự thấu biết rằng chúng ta toàn thiện trong thật tánh của mình. Nếu hiểu điều này, sự tự tin và sung mãn sẽ phát khởi tự nhiên trong chúng ta. Cốt yếu cần nhận ra sự quan trọng của việc hiểu biết này, tối thiểu trên mức độ khái niệm. Sau đó, nếu chúng (...) Xem tiếp

NGHĨA CỦA BỐN YOGA

26.02.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Một số tác giả đã nói bốn yoga (đã nói trong chương 13) không phải là phần của Phật pháp mà được các học giả Kagyu tạo ra. Họ chỉ ra rằng nhiều bản văn Phật giáo bàn luận năm con đường và mười địa Bồ tát nhưng không đề cập đến bốn yoga. Tuy nhiên, Tashi Namgyal chỉ ra rằng bốn yoga đã được nói đến trong Kinh Lăng Già, và trích những đoạn (...) Xem tiếp

CHÁNH VỊ VÔ SANH

13.02.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Ngay bây giờ, nếu tâm thức không giả lập vọng tưởng, mà lặng lẽ an trụ trong bản tánh của chính nó, không tạo tác, không thêm bớt, không hướng đi đâu cả – nó “chết” trong chính nó – thì tất cả đều một màu hiện tại vĩnh cửu. Đó là cái chánh vị vô sanh, đó chính là thực tại.  KINH: Bấy giờ Phật bảo Bồ tát Di Lặc: “Ông đi đến (...) Xem tiếp

BA ĐIỂM TINH YẾU CỦA ĐƯỜNG TU GÍAC NGỘ

12.02.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tâm cầu giải thoát chưa có thì làm gì cũng chưa phải là Phật Pháp; tâm bồ đề chưa có thì tu gì cũng chưa phải là tu theo đại thừa; tuệ giác tánh Không chưa có thì chưa thể phá bỏ luân hồi. Dù là tu theo hiển tông, mật tông, hay cả hai, căn bản của đường tu giác ngộ vẫn nằm ở ba điểm tinh yếu này. Vì vậy Ba Điểm Tinh Yếu của Đường Tu Giác (...) Xem tiếp

THẤY NHƯ LAI

25.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Kinh: Tu Bồ Đề! Ý ông thế nào? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Không thể qua thân tướng mà thấy được Như Lai.Vì sao thế? Thân tướng mà Như Lai nói đó, tức chẳng phải thân tướng. Phật bảo Tu Bồ Đề: Phàm hể có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức thấy Như Lai.  Đây là (...) Xem tiếp

VẬT BẤT THIÊN

16.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Luận nầy nói tục đế tức chân, là cảnh sở quán. Chữ VẬT là chỉ VẠN PHÁP,  hai chữ BẤT THIÊN là chẳng biến đổi, cũng có nghĩa chỉ ngay thể tánh thật tướng của các pháp. Phàm phu vọng thấy các pháp hình như có lưu động và biến đổi; nếu lấy Bát   Nhã mà quán thì liền thấy ngay thật tướng của các pháp ngay đó thể tánh tịch diệt chơn (...) Xem tiếp

THUYẾT PHÁP

08.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

MỤC KIỀN LIÊN Phật bảo Đại Mục Kiền Liên: “Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật.” Mục Kiền Liên bạch Phật rằng: “Thưa Thế Tôn! Con không kham nhận nổi việc đến thăm bệnh ông ấy. Tại sao thế? Nhớ lại trước kia, con vào thành lớn Tỳ Da Ly, ở trong xóm làng, thuyết pháp cho các cư sĩ. Lúc ấy Duy Ma Cật đến, nói với con rằng: “Thưa ngài Đại (...) Xem tiếp

TÂM NHƯ NÓ LÀ VÀ ĐỒNG KHỞI

31.12.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đoạn này của bản văn, “Những giai đoạn của thực hành ưu việt,” gồm hai đoạn: thứ nhất bàn luận tâm như nó là và thứ hai bàn về đồng khởi hay đồng hiện hữu. Sự giải thích ở đây không từ quan điểm kinh nghiệm tham thiền; thế nên chúng ta phải nghiên cứu nó với trí bát nhã (prajna). Thật tánh của tâm [213]     Đoạn về tâm như nó là (...) Xem tiếp

NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG

23.12.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Pháp môn Niệm Phật Viên Thông của Bồ Tát Đại Thế Chí bắt nguồn từ chương  “Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông” trong Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm,  gọi tắt là  Kinh Lăng Nghiêm. Đây là quyển kinh mà các hành giả học thiền tu định cần phải đọc. Trong kinh, 25 vị (...) Xem tiếp
1 2 3 4 5 7