Khai thị ngộ nhập

NGHÌN XƯA ĐỂ LẠI NGHÌN SAU DẤU GIÀY

07.02.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Có cái gì không là mộng khi một hôm có người đến nhờ nhà Sư đốt vàng mã. Nhà Sư lặng lẽ ngồi đốt. Một vị Phật tử đến hỏi: “Thầy tin cái nầy sao Thầy?” Nhà Sư chỉ ngôi chùa mới xây, trả lời: “Bộ ông tưởng ngôi chùa nầy là thật hay sao?” Vâng. Chẳng những vàng mã là chuyện không thực, mà ngôi chùa mới xây, người đang (...) Xem tiếp

NGHIỆP VÀ LUẬT NHÂN QỦA

26.12.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Những sự kiện căn bản của luật nhân quả là hạnh phúc sinh thành từ những hành động đức hạnh hay nghiệp “trắng” và khổ đau từ những hành động không đức hạnh hay nghiệp “đen”. Hơn nữa, bất cứ cái gì bạn làm đều chín thành trên chính bạn ; nếu bạn giết người, hậu quả sẽ không chín thành nơi cha mẹ hay con cái bạn, mà chỉ ở nơi (...) Xem tiếp

THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM

25.11.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Khi liên tục trong thời tham thiền nhập định, không đi vào phân tích những đối tượng của năm giác quan, (những hình tướng xuất hiện được để cho) sanh khởi một cách rõ ràng và quang minh trong một cách thư giãn mà cảnh giác, không có bất kỳ xao lãng hay bám nắm (theo những ý niệm và phán định). Bấy giờ, sau khi đã chấm dứt một thời tham thiền nhập (...) Xem tiếp

SỰ TỎA KHẮP TỐI THƯỢNG (KHÔNG – VÔ TƯỚNG – VÔ NGUYỆN)

04.11.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bản tánh của tâm được nói đến như là Phật tánh . Chính là sự tỏa khắp đồng nhất mà không chút nhiễm ô bởi những khuyết điểm . Chẳng hạn , cho dù chư Phật đầy khắp hư không . Vẫn có sự tỏa khắp đồng nhất . Vì trong đó không có cái gì hiện hữu để được lợi lạc từ trí huệ nguyên sơ và những phẩm tính tuyệt vời của các ngài . Cho (...) Xem tiếp

PHOWA (PHÁP CHUYỀN DI TÂM THỨC)

21.10.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Ngày nay, nhiều người thực hành các nghi lễ chuyển di cho dù họ chỉ là các Lạt Ma hay tulku** trên danh nghĩa. Nếu họ thực hiện các pháp chuyển di này với lòng từ bi của Bồ Đề Tâm và không có chút tính toán vị kỷ nào, thì may ra chân tánh của họ sẽ không bị ngăn che khiến họ có thể thực sự giúp đỡ người chết. Điều này chỉ có thể được (...) Xem tiếp

THẤY “TÁNH TỨC PHẬT”

05.10.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Ðó là chân không vô tướng, là cha mẹ của trời đất muôn vật, làm nền tảng cho thế giới sanh linh, suốt cả xưa nay, chẳng sanh chẳng diệt. Mây tụ thì tối mà chân không chưa từng tối. Mặt trời soi thì sáng mà chân không chưa từng sáng. Ẩn hiển cùng bày, sắc không chẳng hai, trời đất muôn vật, chỉ một thể nguyên thần, vô trụ vô vi. Chợt hiện ra (...) Xem tiếp

TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU

28.09.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tâm nầy sáng sạch ví như hư không không có một điểm tướng mạo, khởi tâm động niệm liền trái pháp thể, tức là chấp tướng. Từ vô thủy đến nay không có Phật chấp tướng. Tu lục độ vạn hạnh muốn cầu thành Phật, tức là thứ lớp. Từ vô thủy đến nay không có Phật thứ lớp. Chỉ ngộ một tâm lại không có một chút pháp có thể được, đây (...) Xem tiếp

SANH VÀ TỬ (Shōji)

18.09.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Là một sai lầm khi cho rằng người ta chuyển động từ sanh đến tử. Sanh, là một điểm trong thời gian, có một cái trước và sau ; bởi thế trong Phật giáo sanh được gọi là không sanh (vô sanh). Diệt cũng vậy, là một điểm trong thời gian, cũng có trước và sau, nên nói rằng diệt là không diệt. Khi chúng ta nói “sanh” thì không có cái gì ngoài sanh, và khi (...) Xem tiếp

NĂM UẨN (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức)

13.09.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta thấy một cầu vồng trong bầu trời chỉ vì sự phối hợp của tia sáng mặt trời và mưa. Theo cùng cách này, tất cả vô số hình sắc mà chúng ta thấy chỉ có từ sự phối hợp thoáng chốc của một số điều kiện ; dưới sự xem xét cẩn thận tỉ mỉ, không có cái nào trong những duyên đó có thể tìm thấy một hiện hữu bản chất nào. Ví dụ, chúng (...) Xem tiếp

THỰC HÀNH ĐẠI TOÀN THIỆN TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

21.08.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Không gian của trí tuệ bao la, không có khởi thủy và tự sáng tỏ này là nền tảng của hiện hữu –  sự khởi đầu và sự kết thúc của mọi hỗn độn. Sự hiện diện của tính giác trong trạng thái nguyên thủy không thiên vị đối với giác ngộ hay không giác ngộ. Nền tảng của hiện hữu này, vốn được biết đến như tâm bổn nguyên hay thanh tịnh, là (...) Xem tiếp

TẤM GƯƠNG CỦA NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU

07.08.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đây là điểm toàn thể của Pháp, của sự thức tỉnh tâm linh, của Phật tánh ; đây là sự tiến hóa hay khai mở tối hậu. Nếu chúng ta mong mỏi kinh nghiệm một sự thức tỉnh như vậy, không có gì khác để làm ngoài sự nhận biết bản tánh chân thật của tánh giác bổn nguyên của chúng ta, cái hiện thể nền tảng của chúng ta, quyền thừa kế của chúng ta, (...) Xem tiếp

KINH PHỔ HIỂN HẠNH NGUYỆN

17.07.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân dùng bảy món báu thượng diệu và đồ bảo châu an lạc tối thắng của Nhân Thiên, rất nhiều đến nỗi đầy tất cả thế giới như số cực vi trong vô lượng vô biên bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật khắp mười phương, đem bố thí cả cho bao nhiêu chúng sinh trong ngần ấy thế giới, cúng dường cả cho các (...) Xem tiếp

TÍNH CÁCH TÍCH CỰC CỦA TÁNH KHÔNG

02.07.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta gặp ngay một nghịch lý: muốn đạt đến tánh Không để ra khỏi sanh tử mà lại phải ở trong sanh tử để độ thoát chúng sanh. Lấy ví dụ cho dễ hiểu: một bác sĩ muốn tự mình thoát ra khỏi bệnh viện nơi sanh già bệnh chết, nơi đầy bệnh lây nhiễm khổ đau thì phải lánh xa bệnh viện ấy. Nhưng nếu ra khỏi, lánh xa bệnh viện thì người ấy (...) Xem tiếp

HỌC KHÔNG BẤT CHỨNG

22.05.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

“Thế nào là bình đẳng? Là ngã bình đẳng, Niết bàn bình đẳng”. Lời khai thị của ngài Duy Ma Cật trực tiếp chỉ thẳng làm sao! Nhưng những lời khai thị như thế này – và có rất nhiều lời như vậy trong Kinh – không khiến chúng ta vào được thực tại không ngã không pháp thì đó là vì những ngăn chướng của chúng ta còn nhiều trong tâm mà sự thực (...) Xem tiếp

CĂN BẢN GIỚI BỒ TÁT CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

04.05.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Giới là một hình thức vi tế không thấy trong sự tương tục tinh thần, là thứ hình thành thái độ. Một cách đặc biệt, nó là một sự kềm chế khỏi “một hành vi lỗi lầm”, hoặc là một thứ tiêu cực một cách tự nhiên hay một việc mà Đức Phật ngăn cấm cho những cá nhân đặc thù đang tu tập để đạt đến những mục tiêu đặc biệt. Một (...) Xem tiếp
1 2 3 4 7