Khai thị ngộ nhập

NHỮNG QUÁN ĐẢNH CỦA HÀNH PHÁP MẬT TÔNG

25.01.2018 // Tác giả: // 0 phản hồi //

QUÁN ĐẢNH HAY WANG (Tạng, dBang, Phạn, abhisheka) là sự nhập môn để trao truyền hay đánh thức trí tuệ mật truyền, năng lực hay nhận biết trong tâm của đệ tử. Giới luật (Tạng, Dam Tshig; Phạn, samaya) là sự rèn luyện để tuân thủ giới luật của mật tông. Tiếp nhận quán đảnh và tuân thủ giới luật là điều kiện tiên quyết của rèn luyện Phật giáo (...) Xem tiếp

ĐỌC THÊM VÀI Ý VỀ BÁT NHÃ TÂM KINH

15.12.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đức Phật trong Kinh DN 1 (Kinh Phạm Võng) nói rằng không dùng lý luận mà dò ra được: “Các sư, có những pháp khác, sâu thẳm, khó thấy, khó hiểu, bình an và tối thắng, VƯỢT QUA CẢNH GIỚI CỦA LÝ LUẬN, vi tế, chỉ được nhận ra bởi bậc trí tuệ...” (2) Có nghĩa là, chúng ta không dùng ngôn ngữ lý luận mà dò được. Kinh này Đức Phật chỉ ra 62 (...) Xem tiếp

NIỆM PHẬT VỚI MƯỜI TÂM THÙ THẮNG

25.09.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật chính là Pháp-thân Viên-mãn Chu-biến Nhất-thiết-xứ, là Phật-tánh thậm thâm có đầy đủ mọi năng lực vô úy bất khả tư nghị, có đầy đủ diệu dụng vô ngại bất tư nghị.  Là cứu cánh siêu việt tối thượng, có đầy đủ năng lực bất khả thuyết, bất khả xưng tán, để chuyển (...) Xem tiếp

BA LOẠI CHỈ QUÁN

24.05.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tôn sư Trí Khải truyền trao ba pháp Chỉ và Quán của Tổ Tuệ Tư : (i) Tiệm và Tiến, (ii) Bất Ðịnh, và (iii) Viên và Ðốn. Tất cả đều là pháp Ðại Thừa. Tất cả đều lấy thực tướng (shih-hsiang) làm đối tượng quán chiếu, và có thể được gọi là Chỉ và Quán. Tiệm Chỉ Quán khởi đầu cạn nhưng dần dần vào sâu, giống như trèo lên các bậc thang. (...) Xem tiếp

NHƯ THẬT QUÁN

20.04.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Thế gian chỉ là sự quán thấy sai lầm của tự tâm chúng sanh, cho rằng mọi tướng có tự tánh. Bồ tát thì quán ngược lại, thế gian là vô tự tánh nên như mộng như huyễn bèn chứng được lực như huyễn của tự tâm quán chiếu, do đó dần dần đắc Như huyễn tam muội. Lực như huyễn này ở mức độ của một vị Phật thì gọi là Phật lực. Khi quán (...) Xem tiếp

HIỂU ĐÚNG

13.02.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Dù quí vị có tu tập tọa thiền hay không, quí vị vẫn có Phật tánh. Bởi vì quí vị có nó, có giác ngộ trong sự tu tập của quí vị. Những điểm chúng tôi nhấn mạnh không phải là giai đoạn chúng ta đạt được, mà là niềm tin tưởng mãnh liệt chúng ta có vào bản tánh và sự chân thành tu tập của chúng ta. Chúng ta nên tu Thiền với lòng chân thành như (...) Xem tiếp

NIỆM PHẬT TÂM

26.12.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Có người nói: “Tự tâm là Tịnh độ, Tịnh độ không thể sanh. Tự Tánh là Di Đà, Di Đà không thể thấy.” Lời nói cũng có phần có lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng. Đức Phật (A Di Đà) thì không tham không sân, còn chúng ta có được không tham không sân chưa? Đức Phật biến địa ngục thành hoa sen dễ như trở bàn tay, còn chúng ta do nghiệp lực (...) Xem tiếp

BỐN MÔN TAM MUỘI

25.11.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Theo Liễu Dư Đại sư thì khi hành giả chuyên nhất niệm Phật, quên hết thân tâm ngoại cảnh, tuyệt cả thời gian không gian, đến lúc sức cực công thuần, ngay nơi đương niệm trần vọng bỗng thoạt tiêu tan, tâm thể bừng sáng, chứng vào cảnh giới vô niệm vô bất niệm. Cảnh ấy như hư không mây tan, trời xanh một vẻ, niệm mà không niệm, không niệm mà (...) Xem tiếp

NỀN TẢNG TU HÀNH

02.11.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đức Phật nêu lên tông chỉ tu hành. Chư Phật đều chỉ có một tông duy nhất, một thừa duy nhất đó là tánh Viên Giác. Đại Đà la ni nghĩa là Đại Tổng trì. Viên Giác là Đại Tổng trì, vì trong đó đầy đủ tất cả Phật pháp, gồm nhiếp tất cả phàm Thánh, trời người đồng trong một tánh bản lai thanh tịnh. Viên Giác là cái ấn của pháp (pháp ấn), (...) Xem tiếp

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

24.10.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Không cầu lợi dưỡng, danh tiếng, cũng không tham dục lạc, quả báo, chỉ vì muốn thoát ly sinh tử, thành tựu Bồ-đề. Phát tâm như thế gọi là chính đáng. Mỗi một niệm đều ngưỡng cầu Phật đạo, mỗi một ý tưởng trong tâm đều thương xót giáo hóa chúng sinh. Dù nghe rằng Phật đạo thăm thẳm dài lâu, cũng không thối tâm khiếp sợ; nhìn thấy chúng (...) Xem tiếp

HÀNH GIẢ THIỀN ĐỊNH

16.08.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Canh giữ tâm bạn trong cô tịch, từ bỏ những phóng dật và công việc, tránh những tình huống bất lợi, và điều phục phiền não bằng những cách đối trị thích hợp. Bảo đảm rằng cái thấy (kiến) và cách hành xử (hành) của bạn hòa hợp với nhau, hãy hăng hái hiến mình cho thiền định. Bất kỳ khi nào một trong năm độc phát khởi, ngay lúc đó, hãy tóm (...) Xem tiếp

KHOẢNH KHẮC LÀ TẤT CẢ

29.06.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng! Chúng ta không cần câu trả lời cho tất cả những câu hỏi! Sau đây là câu chuyện minh họa: Khi một người đàn ông biết mình sắp chết, ông ta thấy Thượng Đế đến gần mình tay xách một chiếc va-li. Thượng Đế: Này ngươi, đã đến lúc phải đi… Người đàn ông: sao lại sớm vậy ngài? Tôi còn nhiều kế (...) Xem tiếp

THUẦN ÂM VÔ TRẦN

27.05.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Các âm thanh thì khác nhau vô số, tại sao gọi là thuần âm? Thuần âm là các thứ âm thanh khác nhau vô số nhưng thuần nhất là một tánh nghe. Các âm thanh bình đẳng trong tánh nghe. Tánh nghe là thuần âm, âm thanh thuần túy, bình đẳng một vị, trong đó căn cảnh viên dung, không có người nghe và âm thanh được nghe, thế nên thanh tịnh bổn nhiên, toàn khắp (...) Xem tiếp

VIẾT VỀ THẦY TÔI

04.05.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Như một con chim se sẻ nghĩ về con chim đại bàng. Tôi viết về Thầy tôi cũng giống như vậy. Con se sẻ làm sao hiểu được ý chí của đại bàng. Một con ếch nằm ở đáy giếng làm sao nghĩ được có một bầu trời phía trên rất bao la, cho nên những dòng cảm nghĩ về Thầy làm sao tránh được sự vụng về, sơ sót, mê mờ, có khi vô tình làm xúc phạm đến (...) Xem tiếp

NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG

26.03.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Điều được gọi là “tịnh niệm tiếp nối”, là chỉ cho mỗi niệm ở trong tâm đều là niệm thanh tịnh; nếu suy nghĩ về chuyện thế tục thì không phải là tịnh niệm. Dù cho suy nghĩ đến việc thiện, pháp thiện, thậm chí suy nghĩ về Phật pháp, đều không thể gọi là tịnh niệm. Từ những tri kiến của tu định mà nói, phàm tất cả ngôn ngữ, văn tự, (...) Xem tiếp
1 2 3 7