Các bài viết bởi Thrangu Rinpoche

SỰ HỢP NHẤT CỦA ĐỊNH VÀ TUỆ

28.02.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Sự hợp nhất của định và tuệ được giải thích rõ ràng bởi Ngài Liên Hoa Giới, Kamalasila trong phẩm thứ nhất của quyển “The Stages of Meditation”. Ngài nói rằng khi hành trì thiền quán, bạn thấy sự vắng bóng của cốt tủy các hiện tượng. Theo sự giải thích của Trung Quán Tông, câu này có nghĩa là bạn thấy tánh không của các hiện tượng, có nghĩa là (...) Xem tiếp

NGHĨA CỦA BỐN YOGA

26.02.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Một số tác giả đã nói bốn yoga (đã nói trong chương 13) không phải là phần của Phật pháp mà được các học giả Kagyu tạo ra. Họ chỉ ra rằng nhiều bản văn Phật giáo bàn luận năm con đường và mười địa Bồ tát nhưng không đề cập đến bốn yoga. Tuy nhiên, Tashi Namgyal chỉ ra rằng bốn yoga đã được nói đến trong Kinh Lăng Già, và trích những đoạn (...) Xem tiếp

DUY TRÌ ĐẠI ẤN TRONG THIỀN ĐỊNH VÀ HẬU THIỀN ĐỊNH

29.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Sùng mộ và đức tin là cần thiết cho kinh nghiệm của chúng ta tăng trưởng trong tham thiền. Trong Cầu Nguyện Dòng Kagyu có nói, “Sùng mộ là cái đầu của tham thiền.” Nếu chúng ta có một cái đầu, bấy giờ chúng ta có thể thấy, nghe, ăn, nói… Nếu chúng ta không có một cái đầu, chúng ta không thể làm nhiều thứ. Tương tự, trong tham thiền nếu chúng ta có (...) Xem tiếp

THIỀN CHỈ ĐẠI ẤN

07.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Truyền thống tham thiền Đại Ấn [143]     Những chỉ dạy đại ấn truyền bá rộng rãi cùng với những lời dạy của Đức Phật, những bình giảng của những vị thầy Ấn Độ liên tiếp nhau, và những chỉ dạy truyền miệng của nhiều người thành tựu. Nhiều dòng khác nhau của đại ấn sanh ra. Có một số người cho rằng đại ấn lợi lạc trong quá (...) Xem tiếp

TÂM NHƯ NÓ LÀ VÀ ĐỒNG KHỞI

31.12.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đoạn này của bản văn, “Những giai đoạn của thực hành ưu việt,” gồm hai đoạn: thứ nhất bàn luận tâm như nó là và thứ hai bàn về đồng khởi hay đồng hiện hữu. Sự giải thích ở đây không từ quan điểm kinh nghiệm tham thiền; thế nên chúng ta phải nghiên cứu nó với trí bát nhã (prajna). Thật tánh của tâm [213]     Đoạn về tâm như nó là (...) Xem tiếp

Ánh trăng Đại Ấn

14.11.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Một khi chúng ta quyết định nghiên cứu và thực hành đại ấn, vấn đề tiếp cận như thế nào những giáo pháp khởi ra. Có rất nhiều bản văn thực hành đại ấn – một số rất dài và một số rất súc tích. Những hành giả Tây phương được dạy tư duy phân tích ở trường, họ muốn học những lý do của sự thực hành. Thế nên tôi đã chọn bản văn (...) Xem tiếp

Tất cả mọi hiện tượng là Tâm

01.11.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Làm thế nào chúng ta thực hành giáo pháp tất cả mọi hiện tượng không gì khác hơn là tâm? Theo giáo pháp này, những đối tượng có vẻ là những hiện tượng bên ngoài không gì khác hơn là những hiện tướng của tâm chúng ta; chúng không thật sự hiện hữu. Qua những chứng luận logic, Nagarjuna chứng minh rằng những hiện tượng không một cũng không nhiều. (...) Xem tiếp