Các bài viết bởi Tây Sơn Đại Sư ( 1520 ~ 1604 )

NIỆM PHẬT TÂM

26.12.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Có người nói: “Tự tâm là Tịnh độ, Tịnh độ không thể sanh. Tự Tánh là Di Đà, Di Đà không thể thấy.” Lời nói cũng có phần có lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng. Đức Phật (A Di Đà) thì không tham không sân, còn chúng ta có được không tham không sân chưa? Đức Phật biến địa ngục thành hoa sen dễ như trở bàn tay, còn chúng ta do nghiệp lực (...) Xem tiếp