Các bài viết bởi Takashina Rozen

THIỀN VỊ TRÊN ĐẦU LƯỠI

07.09.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nơi an trụ cuối cùng của thiền, tức mạch sống của Phật giáo là thiền trong hoạt động, không lạc ra ngoài sinh hoạt tự nhiên của đời sống bình thường hằng ngày. Như vậy, dù không để ý đến ngày và đêm chúng ta đều sống trong Phật pháp và áp dụng Phật pháp.   Mục tiêu của thiền dĩ nhiên là để kiến tánh và chứng ngộ, nhưng đó không (...) Xem tiếp