Các bài viết bởi Daisetz Teitaro Suzuki

ĐỒNG NHẤT (NGHĨA NHƯ)

25.10.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đúng theo tinh thần đạo Phật, lý, cũng như không (sunyata), nổi bật nhất ở đặc tánh “không”. “Không”chẳng phải là vắng thiếu, nghĩa là trước có sau không có nữa. Không cũng chẳng phải là cái gì đứng độc lập và biệt lập ngoài những cái khác, mà cũng không có nghĩa là tiêu diệt. Luôn luôn không đi liền với sự, tức vật thể riêng biệt; ghép (...) Xem tiếp

THẤY TÁNH và NGỒI THIỀN

19.11.2014 // Tác giả: // 1 phản hồi //

Tất cả công quả của Bồ Đề Đạt Ma trong cuộc Đông độ đầu thế kỷ thứ VI là chuyển yếu tố “ngộ” ấy vào cơ thể Phật giáo cho những người học Phật chỉ chuyên tinh luyện triết lý, hành Phật chỉ nặng nghi thức giới điều[2]. Pháp trực tiếp “truyền tâm ấn” do Sơ Tổ chủ xướng lên, đó tức là “khai ngộ”, là phóng ra một nhỡn quang (...) Xem tiếp