Các bài viết bởi SHUNRYU SUZUKI

HIỂU ĐÚNG

13.02.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Dù quí vị có tu tập tọa thiền hay không, quí vị vẫn có Phật tánh. Bởi vì quí vị có nó, có giác ngộ trong sự tu tập của quí vị. Những điểm chúng tôi nhấn mạnh không phải là giai đoạn chúng ta đạt được, mà là niềm tin tưởng mãnh liệt chúng ta có vào bản tánh và sự chân thành tu tập của chúng ta. Chúng ta nên tu Thiền với lòng chân thành như (...) Xem tiếp

BẤT NHỊ

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta nói sự thực hành của chúng ta không nên có ý niệm đắc, không có mong mỏi, thậm chí ước mong giác ngộ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chỉ ngồi không có mục tiêu nào cả. Sự thực hành thoát khỏi ý niệm đắc này căn cứ trên kinh bát nhã Ba-la-mật-đa. Tuy nhiên, nếu bạn không cẩn thận, thì chính bản thân kinh sẽ cho bạn một ý niệm đắc. (...) Xem tiếp

PHẬT LUÔN Ở ĐÂY

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Linh nguyên minh hạo khiết Chi phái ám lưu chú Chấp sự nguyên thị mê Khế lý diệc phi ngộ Nguồn linh sáng trong veo Chi phái thầm tuôn trào Chấp sự vốn mê muội Khế lý đã ngộ đâu Mạch nguồn là một cái gì đó tuyệt diệu, không thể mô tả bằng lời, không ngôn ngữ nào có thể chạm đến. Điều Đức Phật nói đến là mạch nguồn của giáo lý, siêu việt (...) Xem tiếp