Các bài viết bởi Thientrithuc

GHI CHÚ

29.10.2017 // 0 phản hồi //

GHI CHÚ [1] Phải có sự sáng: Fiat lux; let there be light; que la lumière soit (Cựu Ước, Chương Sáng Thế Ký I, 3) (D.G.) [2] Một lần nữa, ta cần nhận rõ ở đây tâm vô sai biệt, vô phân biệt không phải là một thế giới biệt lập, riêng tư, mà chính nó ở ngay đây, chung cùng và nằm trong thế giới muôn sai ngàn khác nầy. Thật ra, nó chẳng phải là cái gì khác (...) Xem tiếp

VĂN NGHIỆP CỦA SUZUKI – Linh-Mộc-Đế Thái-Lan

29.10.2017 // 0 phản hồi //

VĂN NGHIỆP CỦA SUZUKI Linh-Mộc-Đế Thái-Lan Ngoài những tác phẩm bằng Nhật văn và những bài rời đăng trong các tạp chí Âu Mỹ như “Eastern Buddhist”, “Philosophy East and West”, “Eranos-Jahrbuch”, “The Middle Way”, v.v. sau đây là những tác phẩm chính của Thái Lan được phổ biến sâu rộng nhất trong giới tư tưởng quốc tế, viết bằng Anh văn, một phần (...) Xem tiếp

PHỤ LỤC

29.10.2017 // 0 phản hồi //

PHỤ LỤC ĐẠI SƯ TEITARO SUZUKI (Linh-Mộc Đế Thái Lan) 1870 — 1966 Bài của MARY FARKAS Ai cũng biết Zen của Nhật Bản nguyên là Thiền Tông của Trung Hoa truyền sang, mà nói đến Zen hay Thiền là nói đến phần tinh túy nhất, siêu việt nhất của Đại thừa Phật giáo. Đa số những học giả Âu Mỹ, cách nay độ trăm năm khi nói đến Phật giáo, chỉ biết có Nam (...) Xem tiếp

BÀI HAI. TÂM ĐẠI BI VÀ THẾ GIỚI HOA NGHIÊM SỰ SỰ VÔ NGẠI

29.10.2017 // 0 phản hồi //

BÀI HAI. TÂM ĐẠI BI VÀ THẾ GIỚI HOA NGHIÊM SỰ SỰ VÔ NGẠI Toàn thể ngôi nhà đồ sộ của đạo Phật dựng trên hai trụ lớn: Đại Trí — Mahaprajna, và Đại Bi — Mahakaruna. Trí chuyển thành Bi, Bi chuyển thành trí, tuy hai mà một, mặc dầu trên thế đứng của con người, ta phải nói đến như hai sự việc khác nhau. Vì lẽ hai mà một, không phải cái một kết (...) Xem tiếp

BÀI MỘT. PHÂN BIỆT VÀ VÔ PHÂN BIỆT

26.10.2017 // 0 phản hồi //

BÀI MỘT. PHÂN BIỆT VÀ VÔ PHÂN BIỆT Trước khi nói đến đạo Phật, tôi xin có vài lời về tôn giáo nói chung. Thật vậy, đạo Phật là một tôn giáo. Như đối với các tôn giáo khác, nhiều người coi nó như không dính líu gì đến cuộc sống thực tế, nên họ thiết tưởng có thể phớt tỉnh đi qua, như không có nó. Có những người khác đi xa hơn, cho rằng (...) Xem tiếp

GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ

26.10.2017 // 0 phản hồi //

GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ Vâng Thánh Chỉ của Thiên Hoàng, tác giả có thuyết trình hai bài giảng Cốt tủy của đạo Phật tại Hoàng Cung trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1946. Bài giảng liền sau đó được dịch ra tiếng Anh; và ông Christmas Humphreys, Hội Trưởng Hội Phật Học Luân Đôn đem bản thảo về Luân Đôn, và cho ấn hành đầu năm nay Tuy nhiên, tác (...) Xem tiếp

MỤC LỤC

26.10.2017 // 0 phản hồi //

MỤC LỤC GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ BÀI MỘT. PHÂN BIỆT VÀ VÔ PHÂN BIỆT BÀI HAI. TÂM ĐẠI BI VÀ THẾ GIỚI HOA NGHIÊM SỰ SỰ VÔ NGẠI PHỤ LỤC VĂN NGHIỆP CỦA SUZUKI Linh-Mộc-Đế Thái-Lan GHI CHÚ (...) Xem tiếp

TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

17.08.2017 // 0 phản hồi //

TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC  Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại Toàn Thiện–Padmasambhava – 1998 Trí Huệ Và Đại Bi – Dalai Lama Thứ 14 – 1998 Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama Thứ 14 – 1999 Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ – Dilgo Khyentse – 1999 Đại Toàn Thiện Tự Nhiên – Khenpo (...) Xem tiếp

PHỤ LỤC II: VĂN HÓA HANG ĐỘNG

17.08.2017 // 0 phản hồi //

PHỤ LỤC II: VĂN HÓA HANG ĐỘNG Dễ dàng suy luận từ phong cách bền bỉ của văn xuôi và thơ ca của Longchenpa rằng ngài đã sáng tác những tác phẩm trong tháp ngà của một học viện tu viện tiện nghi, có lẽ có những thị giả hầu hạ, thỉnh thoảng có những đồng nghiệp đến thăm trong sự ngưỡng mộ công trình như tháp báu của ngài. Một quan kiến như vậy (...) Xem tiếp

Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười Chư Phật trong trí huệ của các ngài sẽ nói rằng tất cả kinh nghiệm của chúng ta giống như một toàn ảnh. Hãy lại nghe sự soi sáng chân lý này.   Như một toàn ảnh thấy được nhưng không chất thể cũng vậy ảo ảnh huyễn thuật thì vắng mặt nhưng hiển lộ; mọi kinh nghiệm của chúng ta là ảo ảnh không chất thể, maya (...) Xem tiếp

Chiếu bóng: Tương tự thứ Chín

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Chiếu bóng: Tương tự thứ Chín Chư Phật trong trí huệ của các ngài sẽ nói rằng tất cả kinh nghiệm của chúng ta giống như một phim chiếu. Hãy lại nghe sự soi sáng về chân lý này.   Bản tánh của tâm giống như một phim chiếu bóng, phim và màn hình không thể phân chia. Chiếu bóng là ảo ảnh huyễn thuật, maya mê lầm tạo nên thế giới chúng ta, một (...) Xem tiếp

PHỤ LỤC I: NHỮNG TƯƠNG TỰ CỦA THỰC TẠI CHO THẾ KỶ 21

17.08.2017 // 0 phản hồi //

PHỤ LỤC I: NHỮNG TƯƠNG TỰ CỦA THỰC TẠI CHO THẾ KỶ 21 Một Nagarjuna hiện đại chắc chắn sẽ gồm chiếu bóng như một tương tự của maya thống nhất sanh tử và niết bàn này. Có lẽ ngài sẽ gồm toàn ảnh (hologram) như một tương tự khác. Một Longchenpa hiện đại sẽ tạo những thơ kệ tinh tế kết buộc những tương tự vào kinh nghiệm thực tại của (...) Xem tiếp

Những Đoạn Kết Luận

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Những Đoạn Kết Luận Để giải thích những giáo lý của chư Phật về tám minh họa của ảo ảnh huyễn thuật tôi đã gom góp thần dược của kinh, tantra và giáo huấn truyền miệng và diễn đạt chúng như những tia sáng mặt trời vô nhiễm.   Qua công đức ấy nguyện tất cả chúng sanh không trừ ai tri giác mọi hoàn cảnh là thoáng qua như huyễn không nguồn (...) Xem tiếp

Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám Chư Phật trong trí huệ của các ngài đã nói rằng mọi kinh nghiệm giống như những xuất hiện, những hiện hình. Một lần nữa, hãy nghe sự soi sáng của tôi với chân lý này.   Trong không gian của tịnh quang, khuôn mặt bổn nguyên của chúng ta, từ niềm tin vô minh vào chất thể, linh hồn hay tự ngã, những xuất hiện như (...) Xem tiếp

Thành Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Thành Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy Chư Phật trong trí huệ của các ngài đã nói rằng mọi kinh nghiệm giống như một thành phố của càn thát bà. Hãy nghe tôi làm sáng tỏ nghĩa cho bạn để bạn tự quen thuộc với nó.   Trong bầu trời của tịnh quang bổn nguyên, một cái nhìn thấy, một thành phố tưởng tượng của tự phát đáp ứng hoàn hảo, trụ (...) Xem tiếp
1 2 3 58