Các bài viết bởi Người ghi: Đồng Hòa

TU TRÊN NỀN TẢNG

06.10.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bất kể mình niệm Phật, hay là trì chú, hay ngồi thiền, hay sám hối, hay là gì gì đó… Tất cả mọi pháp môn đều phải đặt trên nền tảng, nền tảng đó, nói theo như kinh điển đó là Pháp thân. Pháp thân không phải của một mình mình, không phải của người khác hay là… mà Pháp thân đây là Pháp thân của tất cả chư Phật. trong kinh điển có nói Pháp (...) Xem tiếp