Các bài viết bởi Người ghi: Đồng Hòa

TÂM BÌNH ĐẲNG

04.02.2018 // Tác giả: // 0 phản hồi //

(Trong bài giảng này có ba mức độ mà một người tu phải thực hành: trước là kinh nghiệm qua, rồi sau đó lần lần sống được với kinh nghiệm đó. Thứ nhất, phải thấy được tâm vô niệm, vô tâm hay tánh Không. Thứ hai phải thấy tư tưởng, và tâm phân biệt khởi lên từ nguồn tâm vô niệm này (đang khi sanh tức vô sanh). Thứ ba mọi hành nghiệp lành và (...) Xem tiếp

ỨNG DỤNG CỦA NỀN TẢNG TÁNH KHÔNG

16.12.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nền tảng nó trùm khắp hết, cho nên tất cả những sinh hoạt của đời sống này nó nằm trong nền tảng và nó có thể dẫn mình trực tiếp từ chỗ của mình thẳng tới nền tảng, nó không bỏ cái gì hết. Thành ra giới trẻ bây giờ nói tới giá trị sống như bài Trung Thực là nói đến một trong mười đức tính được đề nghị đó, nên nhớ là trung thực (...) Xem tiếp

TU TRÊN NỀN TẢNG

06.10.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bất kể mình niệm Phật, hay là trì chú, hay ngồi thiền, hay sám hối, hay là gì gì đó… Tất cả mọi pháp môn đều phải đặt trên nền tảng, nền tảng đó, nói theo như kinh điển đó là Pháp thân. Pháp thân không phải của một mình mình, không phải của người khác hay là… mà Pháp thân đây là Pháp thân của tất cả chư Phật. trong kinh điển có nói Pháp (...) Xem tiếp