Các bài viết bởi Namkhai Norbu Rinpoche

BA LỜI TUYÊN BỐ ĐIỂM VÀO NHŨNG ĐIỂM THIẾT YẾU

04.01.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Về sự trực tiếp đưa vào bản tánh của chính mình : Cái tỉnh giác tươi mới hiện tiền này của khoảnh khắc hiện tại, siêu vượt mọi tư tưởng liên quan đến ba thời, chính là cái tỉnh giác bổn nguyên hay trí huệ (ye-shes) bổn nguyên, nó là tánh Giác (rig-pa) tự tại. Đây là sự trực tiếp đưa vào bản tánh của chính mình.   Tshig gsum gnad du brdeg-pa (...) Xem tiếp