Các bài viết bởi KINH SÁCH (Trích dẫn)

NIỆM PHẬT VỚI MƯỜI TÂM THÙ THẮNG

25.09.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật chính là Pháp-thân Viên-mãn Chu-biến Nhất-thiết-xứ, là Phật-tánh thậm thâm có đầy đủ mọi năng lực vô úy bất khả tư nghị, có đầy đủ diệu dụng vô ngại bất tư nghị.  Là cứu cánh siêu việt tối thượng, có đầy đủ năng lực bất khả thuyết, bất khả xưng tán, để chuyển (...) Xem tiếp