Các bài viết bởi Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

KIẾN ĐẠO, TU ĐẠO, CHỨNG ĐẠO

26.07.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đức Phật dạy cho chúng ta, nhất là lớp Tăng Ni trẻ, muốn đạt đạo thì phải đi qua ba bậc: đó là Kiến đạo, Tu đạo và Chứng đạo. Nhưng muốn Kiến đạo thì phải có bốn điều kiện: a. Thân cận thiện hữu; b. Thính văn chánh pháp; c. Như lý tác ý; và d. Pháp tùy pháp hành.   Thân cận thiện hữu: Là thân cận các bậc thiện hữu tri thức, gần gũi (...) Xem tiếp