Các bài viết bởi Đương Đạo

KHÔNG ĐẮC KHÔNG THUYẾT

25.04.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Do bị ràng buộc trong tướng và tưởng, tất cả chúng sanh trời người đều nghĩ đức Phật đã đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, và ngài đã thuyết pháp để chỉ bày sự thực tuyệt đối cho chúng ta. Trong chân lý tương đối hay quy ước thì thấy có sanh ra và có diệt mất, có đến cuộc đời này có đi khỏi cuộc đời này, có tăng thêm có giảm (...) Xem tiếp

TIN THẬT

12.03.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Sanh được “lòng tin chân thật” tức là thấy được tánh Không, nhận ra được thực tại xưa nay, thấy được nền tảng không nền tảng của sanh tử và Niết bàn, của mọi chúng sanh và chư Phật. “Ngay trong một niệm sanh lòng tin thanh tịnh” là một niệm thoát khỏi mọi nghi ngờ do tướng và tưởng quấy nhiễu, che mờ, bèn thấy ra bản tâm vốn không chỗ (...) Xem tiếp

TRỞ LẠI BỔN TÂM

26.02.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

“Trở lại bổn tâm” tức là trở lại Bồ đề tâm, cả Bồ đề tâm tuyệt đối lẫn Bồ đề tâm tương đối. Nói đơn giản, Bồ đề tâm tuyệt đối là Phật tánh và Bồ đề tâm tương đối là nguyện, hạnh đạt đến Phật tánh ấy. Nguyện hạnh đạt đến Phật tánh là việc “vun trồng các cội đức”. Việc vun trồng này – Bồ đề tâm tương đối (...) Xem tiếp

CHÁNH VỊ VÔ SANH

13.02.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Ngay bây giờ, nếu tâm thức không giả lập vọng tưởng, mà lặng lẽ an trụ trong bản tánh của chính nó, không tạo tác, không thêm bớt, không hướng đi đâu cả – nó “chết” trong chính nó – thì tất cả đều một màu hiện tại vĩnh cửu. Đó là cái chánh vị vô sanh, đó chính là thực tại.  KINH: Bấy giờ Phật bảo Bồ tát Di Lặc: “Ông đi đến (...) Xem tiếp

THẤY NHƯ LAI

25.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Kinh: Tu Bồ Đề! Ý ông thế nào? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Không thể qua thân tướng mà thấy được Như Lai.Vì sao thế? Thân tướng mà Như Lai nói đó, tức chẳng phải thân tướng. Phật bảo Tu Bồ Đề: Phàm hể có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức thấy Như Lai.  Đây là (...) Xem tiếp

KHÔNG CHỖ TRỤ MÀ HÀNH BỐ THÍ

24.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Kinh: Lại nữa, Tu Bồ Đề! Bồ tát ở nơi pháp hãy không chỗ trụ mà hành bố thí. Nghĩa là chẳng trụ sắc mà bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp mà bố thí. Tu Bồ Đề! Bồ tát nên như vậy mà bố thí, chẳng trụ nơi tướng. Vì sao thế? Nếu Bồ tát không trụ nơi tướng mà bố thí, thì phước đức đó chẳng thể nghĩ lường. Tu Bồ Đề! Ý ông (...) Xem tiếp

THUYẾT PHÁP

08.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

MỤC KIỀN LIÊN Phật bảo Đại Mục Kiền Liên: “Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật.” Mục Kiền Liên bạch Phật rằng: “Thưa Thế Tôn! Con không kham nhận nổi việc đến thăm bệnh ông ấy. Tại sao thế? Nhớ lại trước kia, con vào thành lớn Tỳ Da Ly, ở trong xóm làng, thuyết pháp cho các cư sĩ. Lúc ấy Duy Ma Cật đến, nói với con rằng: “Thưa ngài Đại (...) Xem tiếp

Ở TRONG TÁNH KHÔNG MÀ CỨU ĐỘ

03.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

 Đức Phật bảo Tu Bồ Đề: Các đại Bồ tát nên hàng phục tâm như vầy: Tất cả các loài chúng sanh, hoặc từ trứng sanh, hoặc từ thai sanh, hoặc từ ướt sanh, hoặc từ hóa sanh, hoặc có sắc, hoặc vô sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng chẳng phải không có tưởng, ta đều làm cho nhập Niết Bàn vô dư để được diệt (...) Xem tiếp

Thực Tại Trước Mắt

24.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Thiền là thấy thẳng Thực Tại. Thực tại đó không phải là không có cái gì cả, như một vòng tròn trống không của bức tranh Thiền tông số Tám, ‘Người, trâu đều quên’, hay bức tranh Đại thừa số Mười, ‘Hết cả hai’, mà là bức tranh Thiền tông số Chín, ‘Trở lại nguồn gốc’ (Phản bổn hoàn nguyên) : đầy đủ nước biếc non xanh, chim chóc cây (...) Xem tiếp

Ngồi Yên

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Ngồi yên – hay thiền định – chẳng phải là nhất định phải ngồi. Ngồi yên thực sự là chẳng hiện thân ý trong ba cõi, đó là tâm thiền định. Tâm thiền định này là tâm Không, không trụ vào đâu cả và tâm thiền định ấy đạt đến pháp tánh. Tâm thiền định ấy chính là pháp tánh. Theo ngài Duy Ma Cật, thiền định không phải là một hình (...) Xem tiếp

Sống Trong Pháp Hoa

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Với sự tin hiểu, ở đâu người ta cũng thấy Diệu Pháp Liên Hoa, thời gian nào cũng là sự hiển xuất của Diệu Pháp Liên Hoa. Không gian và thời gian đã ngấm đầy Phật chất để chuyển hóa thành một cách thế biểu hiện của Phật lực, một sự diễn xuất của Phật tánh và do đó không còn ngăn ngại, không còn ta người, không còn đây kia, sống chết, khổ (...) Xem tiếp

TIẾP XÚC VỚI THƯC TẠI

19.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

TIẾP XÚC VỚI THƯC TẠI Về thực tại Chân Tâm này, Quốc sư Thông Biện (?-1134) nói (với Hoàng thái hậu Phù Thánh Linh Nhân) rằng : “Thường trụ thế gian, không sanh không diệt, gọi đó là Phật. Hiểu rõ Tâm tông của Phật, hạnh và hiểu tương ưng, gọi đó là Tổ… Vả Phật là giác vậy. Cái giác này xưa nay trong lặng thường trụ. Tất cả chúng sanh đều (...) Xem tiếp
1 2