Các bài viết bởi Đương Đạo

TRỰC TÂM LÀ ĐẠO TRÀNG

09.06.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Trực tâm là tâm trực niệm Chân Như, không có vọng tưởng hư giả, do đó mà thấy tánh. Phát hạnh là tâm mở rộng ra cho chúng sanh. Thâm tâm là tâm sâu thẳm thấu đến nền tảng của mình, do đó mà tùy thuận Chân Như, ưa chứa nhóm các hạnh lành, và vì có nền tảng là Chân Như nên các hạnh lành biến thành các công đức. Bồ đề tâm tương đối (sự) là (...) Xem tiếp

THỰC TƯỚNG CÁC PHÁP

15.05.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Trong Không, tánh tướng không hai, tánh tức là tướng, tướng tức là tánh. Nói về tịch diệt bất động thì Tịch là Tánh. Nói về sáng soi thấu suốt thì Chiếu là Tướng. Tịch Chiếu không hai nên tánh tướng như như. Không tướng là cái tướng Chiếu này của tánh Không. Tướng Không sáng soi chiếu khắp này ở chỗ khác được gọi là Vô Tướng. Kinh: Xá-lợi (...) Xem tiếp

NHƯ THẬT QUÁN

20.04.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Thế gian chỉ là sự quán thấy sai lầm của tự tâm chúng sanh, cho rằng mọi tướng có tự tánh. Bồ tát thì quán ngược lại, thế gian là vô tự tánh nên như mộng như huyễn bèn chứng được lực như huyễn của tự tâm quán chiếu, do đó dần dần đắc Như huyễn tam muội. Lực như huyễn này ở mức độ của một vị Phật thì gọi là Phật lực. Khi quán (...) Xem tiếp

NỀN TẢNG TU HÀNH

02.11.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đức Phật nêu lên tông chỉ tu hành. Chư Phật đều chỉ có một tông duy nhất, một thừa duy nhất đó là tánh Viên Giác. Đại Đà la ni nghĩa là Đại Tổng trì. Viên Giác là Đại Tổng trì, vì trong đó đầy đủ tất cả Phật pháp, gồm nhiếp tất cả phàm Thánh, trời người đồng trong một tánh bản lai thanh tịnh. Viên Giác là cái ấn của pháp (pháp ấn), (...) Xem tiếp

THUẦN ÂM VÔ TRẦN

27.05.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Các âm thanh thì khác nhau vô số, tại sao gọi là thuần âm? Thuần âm là các thứ âm thanh khác nhau vô số nhưng thuần nhất là một tánh nghe. Các âm thanh bình đẳng trong tánh nghe. Tánh nghe là thuần âm, âm thanh thuần túy, bình đẳng một vị, trong đó căn cảnh viên dung, không có người nghe và âm thanh được nghe, thế nên thanh tịnh bổn nhiên, toàn khắp (...) Xem tiếp

HAI THỨ CĂN BẢN

11.04.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Cho nên, Bồ đề Niết bàn là cái có sẵn trước mắt, vốn thanh tịnh từ vô thủy. Còn sanh tử được chạy theo ấy chỉ là cái giả lập, cái duyên hiện như huyễn sau này. Nếu không giả lập các bóng cho là có tự tánh, thì chính đây là gương, có bao giờ ra khỏi nó đâu.   Kinh: Phật bảo A Nan : Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, đủ thứ điên (...) Xem tiếp

CÕI PHẬT CỦA BỒ TÁT

29.02.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bồ tát là người nỗ lực đạt đến giác ngộ – tức là chứng cho được, thực hiện cho được cõi Phật thanh tịnh, nơi không có tất cả phiền não, khổ đau – vì tất cả chúng sanh. Như thế, bồ tát luôn luôn hành hai cái Trí huệ và Đại bi. Trí huệ là thấy thật tướng của chúng sanh (nói rộng ra là của tất cả các pháp) và Đại bi là không (...) Xem tiếp

ĐỀU ĐÃ THÀNH PHẬT ĐẠO

12.01.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đứng về mặt tâm thức, cái thấy biết Pháp Hoa là toàn thức tức trí, tất cả thức là trí. Một làn sóng thức khởi lên và tan biến là khởi lên và tan biến trong biển trí. Như thế, một làn sóng thức khởi lên nó đã là nước, nó “đều đã thành Phật đạo”. Trong phẩm Phương Tiện thứ hai có những đoạn sau : Các Phật diệt độ rồi Nếu người lòng (...) Xem tiếp

TRÍ HUỆ QUA BỜ BÊN KIA (BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA)

17.11.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Trí Huệ Bát-nhã chỉ hiển hiện khi ý thức phân biệt ngừng bặt. Khi sóng yên, mặt nước bằng phẳng phản chiếu mặt trăng thực tại. Ý thức luôn duyên theo cảnh ngoài, vọng động không ngừng. Tất cả mọi Pháp môn của đạo Phật đều là điều phục tâm thức, nên lấy tâm làm căn bản. Nếu biết: tâm sanh thì tất cả pháp sanh, tâm diệt thì tất cả pháp (...) Xem tiếp

NỀN TẢNG CỦA ĐỜI SỐNG

08.11.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nói Phật tánh hay Như Lai tạng mỗi người đều sẵn có là cái Nền tảng, vì nó bình đẳng nơi tất cả chúng sanh, bình đẳng trong mọi thời gian và mọi không gian. Sự khác biệt về hình tướng và cả về mặt tâm linh (bởi vì dù ở cấp độ tâm linh nào thì cũng chỉ là một trạng thái của cái Tâm ấy) chỉ là sai khác do nghiệp : ‘mày ngang mũi dọc tướng (...) Xem tiếp

KHỞI LÊN TỪ NỀN TẢNG (TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT)

16.10.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Một trong những giải thích phù hợp với người đang thực hành như chúng ta là vô số Đại Bồ tát ấy là vô số những đức tính, những phẩm tính của Phật tánh vốn có ở nơi mỗi chúng ta. “Các Bồ tát ấy thân sắc vàng, có đủ ba mươi hai tướng tốt cùng vô lượng ánh sáng, trước đây đều ở dưới cõi Ta Bà này, khi đất rung nứt bèn vọt lên” : (...) Xem tiếp

THANH TỊNH HUỆ

10.08.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Thanh Tịnh Huệ là cái huệ thanh tịnh. Đó là trí Bát nhã soi sáng các địa vị tu chứng từ chúng sanh cho đến Phật. Đây là con đường đoạn trừ sự chướng và lý chướng. Tùy theo hai chướng đoạn được đến đâu mà có các mức độ sáng tỏ khác nhau trên con đường thành Phật. Người tu hành nhờ cái huệ thanh tịnh này theo lời chỉ dạy của Đức Phật (...) Xem tiếp

NỀN TẢNG VIÊN GIÁC

26.05.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nền tảng Viên Giác ấy vốn chỉ là ‘một vị’, ‘bình đẳng suốt ba thời, tròn đầy khắp mười phương”, không chúng sanh nào không có, không chúng sanh nào không ở trong đó. Thế nên mắt thấy tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, xúc chạm, các đối tượng của ý thức, không gì không phải là Nó. Như tất cả đồng một tánh vàng, không có gì không phải là (...) Xem tiếp

HỌC KHÔNG BẤT CHỨNG

22.05.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

“Thế nào là bình đẳng? Là ngã bình đẳng, Niết bàn bình đẳng”. Lời khai thị của ngài Duy Ma Cật trực tiếp chỉ thẳng làm sao! Nhưng những lời khai thị như thế này – và có rất nhiều lời như vậy trong Kinh – không khiến chúng ta vào được thực tại không ngã không pháp thì đó là vì những ngăn chướng của chúng ta còn nhiều trong tâm mà sự thực (...) Xem tiếp

NGUỒN SỐNG (TÁNH VIÊN GIÁC)

17.05.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Trong tánh Viên Giác bất nhị này hiện hết thảy cõi nước thanh tịnh cùng các Đại Bồ Tát, như hạt châu ma ni hiện đủ các hình tướng màu sắc và con người thanh tịnh. Bất nhị nhưng lại hiện đủ các hình tướng thanh tịnh cho nên sự hiện này là như huyễn.Và như huyễn cho nên là thanh tịnh. Cái Giác này gọi là Viên vì trùm khắp, vì ai ai cũng sẵn (...) Xem tiếp
1 2